Předpis 50/1976 Sb.

Citace50/1976 Sb.
NázevZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Částka9 (7. 5. 1976)
Účinnostod 1. 10. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
112 Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu ...
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
8/1956rušíVládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
84/1958rušíZákon o územním plánování 
87/1958rušíZákon o stavebním řádu 
143/1960rušíVyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany 
59/1961rušíVyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra 
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
108/1966rušíVyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 
134/1969rušíVyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky 
140/1969rušíVyhláška, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky 
137/1970rušíVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti 
162/1970novelizujeVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 
130/1971rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú.l., o územním plánování 
66/1972rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků 
Derogace pasivní
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy1
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník2
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících3
262/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.4
43/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů5
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů6
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů7
197/1998úplné zněníZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
95/2000novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů10
96/2000novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů8
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze11
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů9
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů12
59/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů13
109/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)14
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů17
405/2002novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů15
422/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů16
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů22
218/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů18
300/2004novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.19
437/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách20
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)21
183/2006rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)23
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění24
Vztahováno k
271/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 
95/2000vztah kNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
405/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
300/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 
90/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25 ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník 
301/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 31. května 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003 
367/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
476/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá 
8/2006na základěSdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005 
475/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře 
491/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
492/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
502/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
520/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni 
544/2006na základěSdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 


ISP (příhlásit)