Předpis 50/1976 Sb.

Citace50/1976 Sb.
NázevZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Částka9 (7. 5. 1976)
Účinnostod 1. 10. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1971 - 1976
112 Vládní návrh zákona o územním plánování a stavebním řádu ...
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
8/1956rušíVládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
84/1958rušíZákon o územním plánování 
87/1958rušíZákon o stavebním řádu 
143/1960rušíVyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany 
59/1961rušíVyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra 
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
108/1966rušíVyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 
134/1969rušíVyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky 
140/1969rušíVyhláška, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky 
137/1970rušíVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti 
162/1970novelizujeVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 
130/1971rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se doplňuje vyhláška č. 153/1959 Ú.l., o územním plánování 
66/1972rušíVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků 
Derogace pasivní
137/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy1
103/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník2
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících3
262/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.4
43/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů5
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů6
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů7
197/1998úplné zněníZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
95/2000novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů10
96/2000novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů8
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze11
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů9
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů12
59/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů13
109/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)14
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů17
405/2002novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů15
422/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů16
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů22
218/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů18
300/2004novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.19
437/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách20
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)21
183/2006rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)23
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění24
Vztahuje se k
169/1949??Zákon o vojenských újezdech 
8/1956??Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání) 
84/1958??Zákon o územním plánování 
87/1958??Zákon o stavebním řádu 
71/1959??Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku 
143/1960??Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany 
59/1961??Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra 
60/1961??Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
60/1961??Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
41/1964??Zákon o hospodaření s byty 
109/1964??Hospodářský zákoník 
110/1964??Zákon o telekomunikacích 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
108/1966??Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
30/1968??Zákon o státním zkušebnictví 
32/1968??Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
134/1969??Vyhláška ministra výstavby a techniky České socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší působnost stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky 
140/1969??Vyhláška, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky 
162/1970??Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 
162/1970??Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
159/1971??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
26/1972??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů 
66/1972??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí o opatřování pozemků pro výstavbu rodinných domků 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
163/1973??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
122/1975??Zákon o zemědělském družstevnictví 
123/1975??Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 
8/1983??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
53/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
73/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
194/1988??Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
96/1990??Zákon o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky 
186/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
297/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
347/1990??Zákon o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
369/1990??Zákon o obecnom zriadení 
377/1990??Zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
418/1990??Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
595/1990??Zákon o štátnej správe pre životné prostredie 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
509/1991??Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
17/1992??Zákon o životním prostředí 
102/1992??Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
262/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
309/1992??Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
174/1994??Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
266/1994??Zákon o dráhách 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
19/1997??Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
125/1997??Zákon o odpadech 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
437/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
Vztahováno k
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
60/1964??Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 
53/1966??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
143/1968??Ústavní zákon o československé federaci 
163/1973??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
73/1974??Vyhláška federálního ministerstva spojů o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 
123/1975??Zákon o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 
75/1976??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
83/1976??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu 
84/1976??Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
85/1976??Vyhláška FMTIR o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu 
86/1976??Vyhláška FMTIR a investiční rozvoj o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb 
87/1976??Vyhláška FMTIR o informacích o výrobcích pro stavební části staveb 
88/1976??Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti 
89/1976??Vyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě 
96/1976??Vyhláška Federálního cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu 
98/1976??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků a stavebních prací 
124/1976??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
142/1976??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu 
160/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 
162/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
61/1977??Zákon o lesích 
75/1977??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o opakovaných projektech 
77/1977??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě 
95/1977??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o typizaci ve výstavbě 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
1/1978??Nařízení o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
12/1978??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o ochraně lesního půdního fondu při územně plánovací činnosti 
47/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů 
50/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
51/1978??Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
119/1978??Nařízení o Národním parku Nízke Tatry 
120/1978??Vyhláška, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry 
128/1978??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o režimech komplexní bytové výstavby a investic, které komplexní bytovou výstavbu podmiňují 
144/1978??Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 
152/1978??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č.163/1973 Sb. o dokumentaci staveb 
154/1978??Vyhláška o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 
45/1979??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
120/1979??Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o prostorové identifikaci informací 
155/1980??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu 
166/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.162/1976 Sb., o správních poplatcích 
105/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
111/1981??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 
127/1981??Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 
130/1981??Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 
1/1982??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě 
2/1982??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů 
17/1982??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví 
105/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
106/1982??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
127/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
137/1982??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy 
139/1982??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy 
8/1983??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
50/1983??Vyhláška o čištení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív 
70/1983??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
104/1983??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků 
139/1983??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla 
145/1983??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínů jejich dokončení a o registraci staveb 
160/1983??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. 
27/1984??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
35/1984??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
55/1984??Úplné znění zákona ze dne 30. listopadu 1961 č. 135 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 21. března 1984 č. 27 Sb. 
122/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim 
53/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
105/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o experimentálním ověřování ve výstavbě 
126/1985??Zákon o požiarnej ochrane 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
136/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
1/1986??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o národních výborech v okresu Ústí n. Labem 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
27/1987??Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti 
36/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
73/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě 
88/1987??Zákon o státní energetické inspekci 
89/1987??Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
21/1988??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č.27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
51/1988??Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
52/1988??Zákon o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
66/1988??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
78/1988??Vyhláška Českého báňského úřadu o chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech 
79/1988??Vyhláška o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch 
90/1988??Zákon o zemědělském družstevnictví 
92/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o podmínkách racionálního využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
95/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 
142/1988??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 17. prosince 1981 č. 127 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 28. června 1988 č. 116 Sb. 
158/1988??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 18. decembra 1981 č. 130 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 23. júna 1988 č. 108 Zb.: Zákon SNR o vnútornom obchode 
182/1988??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 
205/1988??Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
227/1988??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
231/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
21/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 
22/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
29/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 
50/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušžachťovaní nerastov 
51/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 
54/1989??Nařízení vlády České socialistické republiky o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace 
66/1989??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
74/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
76/1989??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
151/1989??Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice 
152/1989??Nařízení o oblastnom plánovaní v SSR 
173/1989??Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky 
197/1989??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Blanský les 
1/1990??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 
35/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 
43/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o projektové přípravě staveb 
58/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje 
98/1990??Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřičské dokumentaci při některých činnostech prováděných hornickým způsobem 
103/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
103/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník 
116/1990??Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
162/1990??Zákon o zemědělském družstevnictví 
186/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 
228/1990??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
369/1990??Zákon o obecnom zriadení 
388/1990??Vyhláška o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom 
407/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 1/1990 Sb., o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990 
418/1990??Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
464/1990??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví 
479/1990??Nařízení o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter 
505/1990??Zákon o metrologii 
517/1990??Zákon o územnom a správnom členení Slovenskej republiky 
556/1990??Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
570/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích 
595/1990??Zákon o štátnej správe pre životné prostredie 
73/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. 
76/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů 
103/1991??Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
105/1991??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění) 
155/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří 
156/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory 
157/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
260/1991??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřováním 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
330/1991??Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
360/1991??Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech 
389/1991??Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
393/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 
446/1991??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
465/1991??Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
494/1991??Zákon o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
497/1991??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade 
499/1991??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
500/1991??Zákon o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
520/1991??Nařízení o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov 
528/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
536/1991??Vyhláška o pyrotechnických výrobkoch 
541/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
542/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
543/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
17/1992??Zákon o životním prostředí 
37/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
62/1992??Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
99/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech 
102/1992??Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
138/1992??Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
155/1992??Vyhláška, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav 
163/1992??Nařízení, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 
172/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 
174/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
175/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
176/1992??Vyhláška o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky 
189/1992??Zákon o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami 
244/1992??Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
262/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
262/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
262/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
265/1992??Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
307/1992??Zákon o ochrane požnohospodárskeho pôdneho fondu 
315/1992??Zákon o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 
317/1992??Zákon o dani z nehnutežností 
320/1992??Zákon o správnych poplatkoch 
327/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
336/1992??Úplné znění zákona úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 20. apríla 1988 č. 51 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 499 Zb. 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
363/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
376/1992??Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
377/1992??Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
378/1992??Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb. 
395/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. 
398/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předseda Státní banky československé č. 136/1985 Sb., finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb. 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
439/1992??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 
440/1992??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
443/1992??Nařízení vlády České republiky o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 
458/1992??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
481/1992??Úplné znění zákona úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 č. 369 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 8. marca 1991 č. 130 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 25. septembra 1991 č. 421 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 500 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 564 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 28. apríla 1992 č. 295 Zb. 
493/1992??Ústavní zákon, kterým se mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
513/1992??Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpadky 
584/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
614/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky,kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší 
69/1993??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
90/1993??Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
126/1993??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
157/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
195/1993??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
221/1993??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.) 
239/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
13/1994??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
38/1994??Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
43/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
43/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
72/1994??Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
85/1994??Zákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších 
87/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 
104/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 
105/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 
131/1994??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb. 
174/1994??Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
178/1994??Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 
185/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
211/1994??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
212/1994??Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
232/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše 
233/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky 
266/1994??Zákon o dráhách 
271/1994??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku - Ropovod Ingolstadt - 
10/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko 
11/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá 
31/1995??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
103/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
115/1995??Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 
127/1995??Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace 
168/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inřenýrů a techniků činných ve výstavbě 
173/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 
174/1995??Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.) 
244/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby 
259/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb 
260/1995??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace 
271/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 
271/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 
288/1995??Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
310/1995??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
20/1996??Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
21/1996??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
64/1996??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního celku okresu Litoměřice 
89/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
208/1996??Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 
280/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
315/1996??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
19/1997??Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
19/1997??Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
21/1997??Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
50/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 
52/1997??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 
64/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko - Pardubické sídelní regionální aglomerace 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
125/1997??Zákon o odpadech 
148/1997??Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
178/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
190/1997??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 
212/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace 
213/1997??Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 
218/1997??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
279/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
338/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
341/1997??Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
348/1997??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
51/1998??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti) 
58/1998??Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
88/1998??Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
131/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
132/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
143/1998??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 
144/1998??Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
192/1998??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
240/1998??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
24/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
47/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
95/1999??Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
158/1999??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
189/1999??Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) 
202/1999??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
231/1999??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn) 
236/1999??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky 
286/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu 
344/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
4/2000??Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
54/2000??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000 
58/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 
87/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
95/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
95/2000vztah kNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
95/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 78 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
96/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
96/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2000 ve věci návrhu na zrušení § 139 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
172/2000??Úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 89/1996 Sb., zákonem č. 103/2000 Sb. a zákonem č. 120/2000 Sb. 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
230/2000??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb. 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
248/2000??Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
249/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
384/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory oprav, modernizací nebo rekonstrukcí bytových domů postavených panelovou technologií 
392/2000??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 
393/2000??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 
403/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
466/2000??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 
491/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 
2/2001??Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb. 
35/2001??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb. 
40/2001??Vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 
59/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
59/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
62/2001??Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
75/2001??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
107/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
113/2001??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace 
115/2001??Zákon o podpoře sportu 
135/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
150/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
151/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 
153/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie 
154/2001??Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
168/2001??Zákon o dálničním obchvatu Plzně 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
206/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 
246/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
256/2001??Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
276/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu 
289/2001??Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jak vyplývá z pozdějších změn 
299/2001??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů 
310/2001??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001 
312/2001??Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) 
324/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
381/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
383/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
384/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
396/2001??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů 
432/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
433/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 
449/2001??Zákon o myslivosti 
490/2001??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 
65/2002??Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
114/2002??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
119/2002??Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
143/2002??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy 
144/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2002 ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 
157/2002??Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
190/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
191/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
216/2002??Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic) 
236/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 
290/2002??Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
293/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
342/2002??Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín 
352/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
380/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
394/2002??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002 
395/2002??Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení 
396/2002??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002 
405/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
405/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
405/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
408/2002??Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn 
412/2002??Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
422/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
422/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
433/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky 
434/2002??Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky 
448/2002??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002 
469/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
490/2002??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky 
492/2002??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
500/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 
504/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
505/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
506/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
540/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
545/2002??Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav 
570/2002??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
590/2002??Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
2/2003??Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn 
7/2003??Vyhláška o vodoprávní evidenci 
14/2003??Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby 
104/2003??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 
140/2003??Vyhláška o plánování v oblasti vod 
146/2003??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby 
286/2003??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
296/2003??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
362/2003??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
366/2003??Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn 
369/2003??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
461/2003??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003 
58/2004??Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
122/2004??Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
137/2004??Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
150/2004??Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn 
186/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 
199/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží 
207/2004??Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat 
218/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
241/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními 
242/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
300/2004??Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 
300/2004??Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 
300/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 
301/2004??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn 
302/2004??Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn 
308/2004??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití 
324/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení 
349/2004??Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn 
352/2004??Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 
368/2004??Vyhláška o geologické dokumentaci 
369/2004??Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
381/2004??Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
437/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
437/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
437/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
454/2004??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
460/2004??Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn 
500/2004??Zákon správní řád 
532/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří 
533/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
594/2004??Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 
598/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady 
599/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky 
600/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše 
602/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory 
603/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky 
604/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko 
605/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory 
606/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky 
607/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy 
609/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory 
663/2004??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004 
679/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov 
680/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko 
681/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava 
682/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava 
683/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce 
684/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko 
685/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník 
686/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko 
687/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy 
688/2004??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory 
10/2005??Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 
19/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice 
20/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko 
21/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
22/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy 
23/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví 
24/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská 
25/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří 
26/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko 
28/2005??Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
90/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 25 ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník 
90/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 25 ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník 
91/2005??Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
101/2005??Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
106/2005??Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
142/2005??Vyhláška o plánování v oblasti vod 
146/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma 
183/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
184/2005??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
200/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a neprefernční původ zboží 
231/2005??Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku 
294/2005??Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
301/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 31. května 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003 
327/2005??Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
367/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
367/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
373/2005??Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn 
378/2005??Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
402/2005??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
426/2005??Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
440/2005??Úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
472/2005??Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn 
476/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá 
533/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
540/2005??Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 
544/2005??Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně 
8/2006na základěSdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005 
8/2006??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2005 
28/2006??Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru ke krytí části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
59/2006??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
63/2006??Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
138/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
310/2006??Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
335/2006??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku 
406/2006??Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
424/2006??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kněžičky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
435/2006??Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn 
439/2006??Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
460/2006??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn 
475/2006??Nález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře 
475/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 1. srpna 2006 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Pozlovice č. 2/2004 o stavební uzávěře 
491/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
491/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
492/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
492/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
502/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
502/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
520/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. září 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 1/2004 o veřejné zeleni 
543/2006??Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Skalická Morávka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 
544/2006na základěSdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 
544/2006??Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 
43/2007??Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)