Předpis 406/2000 Sb.

Citace406/2000 Sb.
NázevZákon o hospodaření energií
Částka115 (29. 11. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
494 Vládní návrh zák. o hospodaření energií - EU
Navržené změny37 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
359/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií1
694/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií2
180/2005novelizujeZákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)3
177/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů4
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění7
214/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
406/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
574/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů6
393/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů8
61/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb10
299/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů11
53/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
165/2012novelizujeZákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů13
318/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů14
310/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony15
103/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů16
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích18
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
3/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů20
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci24
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona27
362/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
382/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony23
19/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony25
87/2023novelizujeZákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)26
152/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony28
Vztahováno k
478/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
428/2006na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 
542/2006na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
148/2007na základěVyhláška o energetické náročnosti budov 
193/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
194/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
195/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
276/2007na základěVyhláška o kontrole účinnosti kotlů 
277/2007na základěVyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
349/2010na základěVyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie   
337/2011na základěVyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
441/2012na základěVyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
480/2012na základěVyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku 
78/2013na základěVyhláška o energetické náročnosti budov 
118/2013na základěVyhláška o energetických specialistech 
193/2013na základěVyhláška o kontrole klimatizačních systémů 
194/2013na základěVyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie 
237/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 
230/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
232/2015na základěNařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
234/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech 
309/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 
319/2019na základěVyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie 
4/2020na základěVyhláška o energetických specialistech 
264/2020na základěVyhláška o energetické náročnosti budov 
140/2021na základěVyhláška o energetickém auditu 
141/2021na základěVyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
15/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie 
38/2022na základěVyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání 
284/2022na základěVyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání 
349/2022na základěNařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci 
280/2023na základěVyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů 


ISP (příhlásit)