Předpis 146/2008 Sb.

Citace146/2008 Sb.
NázevVyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Částka46 (29. 4. 2008)
Účinnostod 14. 5. 2008
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
251/2018novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
31/1995??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
177/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
246/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
352/2004??Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 
133/2005??Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 
298/2005??Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
309/2006??Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
430/2006??Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
523/2006??Vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování) 
591/2006??Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
251/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
Vztahováno k
169/2016??Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
251/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
251/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
251/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)