Předpis 369/2001 Sb.

Citace369/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Částka140 (24. 10. 2001)
Účinnostod 15. 12. 2001, zrušeno dnem 18. 11. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1994rušíVyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Derogace pasivní
492/2006novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
398/2009rušíVyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vztahuje se k
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
509/1991??Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
102/1992??Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
174/1994??Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
266/1994??Zákon o dráhách 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
108/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 
492/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vztahováno k
177/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
30/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
106/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
135/2004??Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
137/2004??Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 
101/2005??Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
410/2005??Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
309/2006??Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
492/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
492/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
492/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
23/2008??Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
146/2008??Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
241/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
398/2009??Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 


ISP (příhlásit)