Předpis 127/2005 Sb.

Citace127/2005 Sb.
NázevZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Částka43 (31. 3. 2005)
Účinnostod 1. 5. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
768 V.n.z o elektronických komunikacích
Navržené změny73 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
309/1999novelizujeZákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
151/2000rušíZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
181/2000rušíNařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla 
182/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení 
191/2000rušíVyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu 
195/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě 
196/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence 
197/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech 
198/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím 
199/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti 
200/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 
201/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby 
202/2000rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
92/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení 
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
235/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence 
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
205/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 
225/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 
427/2003novelizujeZákon, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony 
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
167/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
Derogace pasivní
290/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství1
361/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění5
235/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)4
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů6
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů7
304/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání8
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
177/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů10
247/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů11
384/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony12
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech13
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu15
153/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony14
259/2010úplné zněníÚplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn 
94/2011novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání16
137/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů18
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě21
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim19
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky26
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů31
468/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony20
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky27
19/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů23
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony24
273/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony25
214/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů28
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva29
181/2014novelizujeZákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)32
234/2014novelizujeZákon o státní službě33
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě34
258/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů30
318/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony36
378/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony35
222/2016novelizujeZákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)43
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů37
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích38
194/2017novelizujeZákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů39
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony41
252/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů40
287/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony42
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv49
311/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů44
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony45
150/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony47
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci50
270/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech48
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona51
374/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony46
Vztahováno k
153/2005na základěNařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 
154/2005na základěNařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 
155/2005na základěVyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 
156/2005na základěVyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby 
157/2005na základěVyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 
158/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí 
159/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací 
160/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění 
161/2005na základěVyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení 
162/2005na základěVyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot 
336/2005na základěVyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv 
430/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací 
485/2005na základěVyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání 
486/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 
26/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2005 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací 
327/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby 
336/2006na základěNařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb 
388/2006na základěVyhláška o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích 
117/2007na základěVyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 
238/2007na základěVyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání) 
288/2007na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel 
290/2007na základěVyhláška o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 
109/2008na základěNařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 
162/2008na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívánírádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb. 
163/2008na základěVyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání 
231/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací 
228/2009na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
267/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. 
105/2010na základěVyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) 
318/2010na základěVyhláška, kterou se stanoví forma evidence provozních a lokalizačních údajů a způsob jejího předávání Českému telekomunikačnímu úřadu 
360/2010na základěVyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění   
22/2011na základěVyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech 
53/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
156/2011na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
124/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
134/2012na základěVyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny 
135/2012na základěVyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby 
175/2012na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
226/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby 
227/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot 
228/2012na základěVyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací 
241/2012na základěVyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů 
242/2012na základěVyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě 
354/2012na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby 
357/2012na základěVyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů 
73/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 
462/2013na základěVyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 
119/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb. 
284/2015na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
42/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 
43/2017na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
180/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání 
209/2017na základěVyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 
267/2017na základěVyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání 
423/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) 
103/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 
138/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
120/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 
361/2019na základěVyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb 
56/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 
582/2020na základěVyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje 
467/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb. 
469/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání 
500/2021na základěNařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami 
529/2021na základěVyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu 
22/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů 
23/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích 
37/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení 
41/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 
51/2022na základěVyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení 
52/2022na základěVyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací 
58/2022na základěVyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu 
182/2022na základěVyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby 
380/2022na základěVyhláška o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení 
381/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů 
408/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání 
109/2023na základěVyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb 


ISP (příhlásit)