Předpis 499/2004 Sb.

Citace499/2004 Sb.
NázevZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Částka173 (23. 9. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
428 V.n.z. o archivnictví a spisové službě
Navržené změny32 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
97/1974rušíZákon České národní rady o archivnictví 
101/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o uznávání archiválií za kulturní památky a o zvýšené ochraně archiválií jako kulturních a národních kulturních památek 
102/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti převodu vlastnictví k archiváliím 
117/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení 
118/1974rušíVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o podnikových archivech 
225/1988rušíVyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě 
27/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
107/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
Derogace pasivní
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti1
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů4
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím5
32/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů6
190/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech8
309/2009úplné zněníÚplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
243/2010úplné zněníÚplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony9
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník11
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
329/2012úplné zněníÚplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva12
56/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů13
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě14
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů15
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích16
205/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony17
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů18
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci21
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona22
326/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví19
416/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů20
152/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony23
Vztahováno k
191/2009na základěVyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 
192/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
266/2010na základěNařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí 
213/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. 
259/2012na základěVyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby 
283/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 
85/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
504/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
96/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)