Předpis 425/1990 Sb.

Citace425/1990 Sb.
NázevZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Částka72 (24. 10. 1990)
Účinnostod 24. 11. 1990, zrušeno dnem 12. 11. 2000
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
33 Vládní návrh zákona ČNR o okresních úřadech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
161/1949novelizujeZákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků 
79/1957novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
81/1957novelizujeZákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957novelizujeZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
21/1958novelizujeVládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 
53/1959novelizujeZákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
54/1959novelizujeZákon o muzeích a galeriích 
36/1960novelizujeZákon o územním členění státu 
67/1960novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
135/1961novelizujeZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
102/1963novelizujeZákon o rybářství 
103/1963novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 
51/1964novelizujeZákon o dráhách 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
81/1966novelizujeZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
40/1972novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
37/1973novelizujeZákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
138/1973novelizujeZákon o vodách (vodní zákon) 
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
137/1974novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 
119/1975novelizujeZákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
84/1976novelizujeVyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
96/1977novelizujeZákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
33/1978novelizujeZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních 
77/1981novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
35/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
136/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
37/1986novelizujeVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
89/1987novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
108/1987novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
20/1988novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
119/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
Derogace pasivní
266/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č.33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví (o regresních náhradách)1
542/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.2
321/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.3
403/1992úplné zněníZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
254/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů4
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů5
353/1999novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)6
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)7
147/2000rušíZákon o okresních úřadech8


ISP (příhlásit)