Předpis 362/2005 Sb.

Citace362/2005 Sb.
NázevNařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Částka125 (19. 9. 2005)
Účinnostod 19. 9. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
65/1965na základěZákoník práce 
65/1965??Zákoník práce 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
61/2000??Zákon o námořní plavbě 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
25/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi 
178/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
11/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
21/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
288/2003??Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
101/2005??Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Vztahováno k
251/2005??Zákon o inspekci práce 


ISP (příhlásit)