Předpis 102/1963 Sb.

Citace102/1963 Sb.
NázevZákon o rybářství
Částka58 (19. 12. 1963)
Účinnostod 19. 12. 1963, zrušeno dnem 1. 4. 2004
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
137 Vládní návrh zákona o rybářství
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
12/1948novelizujeZákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství 
86/1949novelizujeZákon o přísežných hajných k ochraně lesů,polního majetku, myslivosti, rybářství a vod a vodních děl 
62/1952rušíZákon o rybářství 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
49/1982novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích2
367/1990novelizujeZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení)3
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících4
229/1991novelizujeZákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku5
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)6
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze8
410/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů7
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů9
99/2004rušíZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)10


ISP (příhlásit)