Předpis 328/2001 Sb.

Citace328/2001 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
Částka127 (18. 9. 2001)
Účinnostod 18. 9. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
25/2000rušíVyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu 
Derogace pasivní
429/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
377/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
434/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
116/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
184/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
11/1999??Nařízení vlády o zóně havarijního plánování 
100/1999??Nařízení vlády o ochraně před povodněmi 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
8/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování 
25/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
238/2000??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
383/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
246/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
247/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
307/2002??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 
319/2002??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 
429/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
Vztahováno k
380/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
429/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
429/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
429/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
242/2004??Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
103/2006??Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
377/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
377/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 


ISP (příhlásit)