Předpis 240/2000 Sb.

Citace240/2000 Sb.
NázevZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Částka73 (9. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
447 Vládní návrh zákona o krizovém řízení
Navržené změny32 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
Derogace pasivní
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů1
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)2
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi3
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců5
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů4
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
153/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
430/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů8
118/2011úplné zněníÚplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě9
333/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva11
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu12
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)13
323/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů14
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích15
205/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony16
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv19
544/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony18
14/2021novelizujeZákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky17
36/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů20
115/2021rušíUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. 
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci21
281/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony22
323/2023novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv23
Vztahuje se k
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
182/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
482/1991??Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
108/1994??Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
266/1994??Zákon o dráhách 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
219/1995??Devizový zákon 
288/1995??Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
261/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
110/1998??Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 
136/1998??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
147/2000??Zákon o okresních úřadech 
156/2000??Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
238/2000??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
56/2001??Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
119/2002??Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
281/2002??Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
78/2004??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
500/2004??Zákon správní řád 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
59/2006??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
262/2006??Zákon zákoník práce 
430/2006??Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
111/2009??Zákon o základních registrech 
430/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
35/2021??Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
Vztahováno k
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
66/1988??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
555/1992??Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
97/1993??Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
101/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
108/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
238/2000??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
462/2000??Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
491/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 
498/2000??Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
75/2001??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
247/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
277/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků 
281/2001??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
328/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
396/2001??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů 
470/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
471/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
490/2001??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 
12/2002??Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) 
77/2002??Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
146/2002??Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
236/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
319/2002??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
373/2002??Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002 
374/2002??Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002 
380/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 
394/2002??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002 
395/2002??Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení 
396/2002??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002 
512/2002??Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
36/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
104/2003??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 
237/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
457/2003??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 
40/2004??Zákon o veřejných zakázkách 
51/2004??Nařízení vlády o plánování obrany státu 
254/2004??Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
349/2004??Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn 
369/2004??Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
389/2004??Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. 
456/2004??Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
472/2005??Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn 
522/2005??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací 
543/2005??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 
11/2006??Úplné znění zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 347/2005 Sb. 
59/2006??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
121/2006??Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Pardubického kraje, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a Zlínského kraje z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 23.00 hodin dne 2. dubna 2006 do 24.00 hodin dne 10. dubna 2006 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
139/2006??Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
267/2006??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců 
622/2006??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 
40/2007??Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
110/2007??Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 
110/2007??Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů 
360/2007??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 
167/2008??Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
223/2008??Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
273/2008??Zákon o Policii České republiky 
306/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
306/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
475/2008??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
43/2009??Úplné znění zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, jak vyplývá z pozdějších změn 
314/2009??Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
487/2009??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 
6/2010??Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn 
118/2010??Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů 
153/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
153/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
259/2010??Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn 
273/2010??Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
430/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
430/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
430/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
431/2010??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 
431/2010na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. 
432/2010??Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
432/2010na základěNařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
433/2010??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 
55/2011??Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
118/2011??Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
374/2011??Zákon o zdravotnické záchranné službě 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
455/2011??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 
101/2012??Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání 
128/2012??Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
178/2012??Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
240/2012??Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě 
333/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
333/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
504/2012??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 
171/2013??Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy 
171/2013na základěRozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy 
300/2013??Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
475/2013??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
64/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
122/2014??Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 
181/2014??Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) 
234/2014??Zákon o státní službě 
315/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
315/2014??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
317/2014??Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích 
319/2014??Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády 
345/2014??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
224/2015??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
320/2015??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
400/2015??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
223/2016??Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě 
263/2016??Zákon atomový zákon 
275/2016??Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
359/2016??Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události 
360/2016??Vyhláška o monitorování radiační situace 
457/2016??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 
139/2017??Nařízení vlády o plánování obrany státu 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
194/2017??Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 
205/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 
205/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony 
474/2017??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 
336/2018??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
355/2019??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 
69/2020??Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 
70/2020??Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 
71/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
72/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
73/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
74/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
76/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
77/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
78/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
79/2020??Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
80/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
81/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
82/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
84/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
85/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
86/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
87/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
88/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
89/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
90/2020??Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
96/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
97/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
98/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
99/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
105/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
106/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
107/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
108/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
109/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
110/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
111/2020??Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 
112/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
122/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
123/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
124/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
125/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
126/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
127/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
128/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
130/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
130/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
131/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
131/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
140/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
140/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
141/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
141/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
142/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
142/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
143/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
143/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
144/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
144/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
145/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
145/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
150/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
150/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
151/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
151/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
152/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
152/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
153/2020na základěUsnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření 
153/2020??Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření 
154/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 
154/2020??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 
158/2020??Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
158/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
173/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
173/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
174/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
174/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
179/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
179/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
191/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 
193/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
193/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
194/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
194/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
195/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
195/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
196/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
196/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
197/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
197/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
198/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
198/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
202/2020??Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
203/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
203/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
204/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
204/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
209/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 
210/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 
220/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
220/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
221/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
221/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
222/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
222/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
223/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
223/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
224/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
224/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
225/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 
225/2020??Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 
226/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
226/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
235/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
235/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
236/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
243/2020??Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 
349/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
391/2020na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
391/2020??Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů 
392/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
392/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
393/2020??Vyhláška o digitální technické mapě kraje 
398/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
398/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
399/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
399/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
400/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
400/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
401/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
401/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
402/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
402/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
407/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
407/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
408/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
408/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
409/2020na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
409/2020??Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu 
410/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
410/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
411/2020??Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 
411/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu 
412/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
412/2020??Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
413/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 
413/2020??Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb 
414/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
414/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
417/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
417/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
418/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
418/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
419/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
419/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
420/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
420/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
421/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
421/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
424/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
424/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
425/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
425/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
426/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
426/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
427/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
429/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
429/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
431/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
431/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
432/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
432/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
437/2020??Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii 
439/2020na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
440/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
440/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
441/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
441/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
442/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. 
442/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. 
443/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
443/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
444/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
444/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
445/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
445/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
446/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
446/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
447/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
452/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 
452/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 
462/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
462/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
463/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
463/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
464/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
464/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
465/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
465/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
472/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
472/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
473/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
473/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
474/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
474/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
475/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
475/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
476/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
476/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
477/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
477/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
478/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
478/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
483/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
483/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
498/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
498/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
499/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
499/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
500/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
500/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
511/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
511/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
512/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
512/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
513/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
513/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
522/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
522/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
532/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
532/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
533/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
533/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
534/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
534/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
535/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
535/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
536/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
536/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
537/2020na základěUsnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 
537/2020??Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 
541/2020??Zákon o odpadech 
544/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
544/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
564/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
564/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
578/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
578/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
594/2020na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
594/2020??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
595/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
595/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
596/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
596/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
597/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
597/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
598/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
598/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
599/2020??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
599/2020na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
600/2020??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 
9/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
9/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
10/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
10/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
11/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
11/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
12/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
12/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
14/2021??Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky 
14/2021??Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky 
16/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
16/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
17/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
17/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
22/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
22/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
23/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
23/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
29/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 
31/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
31/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
32/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
32/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
33/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
33/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
34/2021??Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) 
35/2021??Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
36/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 
48/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
48/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
56/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
56/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
59/2021??Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů 
60/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
60/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
61/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
61/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
62/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
62/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
63/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
63/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
64/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
64/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
65/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
65/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
66/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
66/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
67/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
67/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
68/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
68/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
69/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
69/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
70/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
70/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
71/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
71/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
72/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
72/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
73/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
73/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
74/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
74/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
75/2021na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
75/2021??Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
94/2021??Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů 
96/2021??Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 
97/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
97/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
98/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
98/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
99/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
99/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
100/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
100/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
101/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
101/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
102/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
102/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
103/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
103/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
104/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
104/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
105/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
105/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
106/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
106/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
107/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
107/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
108/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
108/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
109/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
109/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
110/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
110/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
111/2021na základěUsnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
111/2021??Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
112/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
112/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
113/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
113/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
114/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
114/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
115/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. 
116/2021??Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 
116/2021na základěUsnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 
118/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 
118/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. 
119/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 
119/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. 
120/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
120/2021??Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
122/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti 
122/2021??Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu - studenti 
123/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb. 
130/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 
130/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 
131/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
131/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
132/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
133/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
133/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
134/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
134/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
135/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 
135/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. 
139/2021??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
139/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
146/2021na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 
147/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
147/2021??Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
374/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
412/2021??Vyhláška o rozpočtové skladbě 
434/2021na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 
435/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
436/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu 
438/2021na základěUsnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky 
439/2021na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
459/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
519/2021??Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 
520/2021??Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 
524/2021na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 
4/2022??Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení 
43/2022na základěUsnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 
44/2022??Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
44/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
45/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
46/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 
57/2022??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 
59/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. 
61/2022??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
61/2022na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů 
65/2022??Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
70/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
76/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
77/2022na základěUsnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 
84/2022na základěUsnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 
106/2022na základěUsnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. 
197/2022??Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
449/2022??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 
159/2023??Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání 
171/2023??Zákon o ochraně oznamovatelů 
281/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
281/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
323/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv 
323/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv 
433/2023??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 


ISP (příhlásit)