Předpis 40/2004 Sb.

Citace40/2004 Sb.
NázevZákon o veřejných zakázkách
Částka12 (5. 2. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004, zrušeno dnem 1. 7. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
363 Vládní n. z. o veřejných zakázkách
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
199/1994rušíZákon o zadávání veřejných zakázek 
148/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
28/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
142/2001rušíZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
278/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
424/2002rušíZákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti2
437/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách1
60/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů3
124/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů4
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky7
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce5
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)6
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti8
137/2006rušíZákon o veřejných zakázkách9
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
266/1994??Zákon o dráhách 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
148/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
132/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
310/1999??Zákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky 
28/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
59/2000??Zákon o veřejné podpoře 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
142/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
190/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE 
278/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
424/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
37/2004??Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
518/2004??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Vztahováno k
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
211/2000??Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
339/2002??Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 
239/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby 
240/2004??Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti 
420/2004??Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
437/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
437/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách 
582/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
60/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
60/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
124/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
124/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
131/2005??Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb. 
137/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti 
137/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti 
179/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 
179/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky 
231/2005??Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
543/2005??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
138/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách 
186/2006??Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
344/2006??Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
435/2006??Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)