Předpis 6/2010 Sb.

Citace6/2010 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka1 (8. 1. 2010)
Účinnostod 8. 1. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
123/1998úplné zněníZákon o právu na informace o životním prostředí 
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964??Občanský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
282/1991??Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
513/1991??Obchodní zákoník 
17/1992??Zákon o životním prostředí 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
500/2004??Zákon správní řád 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)