Předpis 334/1992 Sb.

Citace334/1992 Sb.
NázevZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
Částka68 (30. 6. 1992)
Účinnostod 1. 7. 1992
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
638 Vládní návrh novely zákona o ochraně zeměděl. půdního fondu
Navržené změny32 tisků, z toho 3 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1966rušíZákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
75/1976rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
77/1976rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky 
102/1976rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o odstraňování ekonomické újmy socialistických zemědělských organizací 
124/1976rušíZákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
39/1984rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě 
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí 
Derogace pasivní
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů23
98/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.1
231/1999úplné zněníZákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn) 
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze2
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)3
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů4
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění7
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů8
9/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech10
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu11
402/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony12
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě13
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů14
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu15
41/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů16
184/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů17
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích18
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony20
544/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony22
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony21
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci24
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona25
149/2023novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku26
Vztahováno k
48/2011na základěVyhláška o stanovení tříd ochrany 
150/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany 
153/2016na základěVyhláška o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
271/2019na základěVyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 
240/2021na základěVyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí 


ISP (příhlásit)