Předpis 79/1997 Sb.

Citace79/1997 Sb.
NázevZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
Částka26 (15. 4. 1997)
Účinnostod 1. 1. 1998, zrušeno dnem 31. 12. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
50 Návrh zákona o léčivech
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
43/1987rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených 
87/1987novelizujeZákon o veterinární péči 
108/1987novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
86/1989rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků 
61/1990novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami 
284/1990novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
539/1990rušíOznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o předklinickém zkoušení a klinickém hodnocení léčiv 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
Derogace pasivní
149/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů1
153/2000novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů2
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů3
402/2000úplné zněníÚplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb. 
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)4
138/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů5
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)11
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů6
129/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů8
269/2003úplné zněníÚplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví7
228/2005novelizujeZákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů9
74/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů10
378/2007rušíZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)12
Vztahováno k
351/2005na základěNařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu 
220/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky 
301/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů 
6/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 220/2006 Sb. 


ISP (příhlásit)