Předpis 409/2008 Sb.

Citace409/2008 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka133 (21. 11. 2008)
Účinnostod 21. 11. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
246/1992úplné zněníZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
Vztahuje se k
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
513/1991??Obchodní zákoník 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
124/1992??Zákon o Vojenské policii 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
555/1992??Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
13/1993??Celní zákon 
91/1996??Zákon o krmivech 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
451/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 
449/2001??Zákon o myslivosti 
3/2002??Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
120/2002??Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 
191/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
162/2003??Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 
296/2003??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
100/2004??Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
136/2004??Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 
185/2004??Zákon o Celní správě České republiky 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
312/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)