Předpis 286/1999 Sb.

Citace286/1999 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
Částka94 (2. 12. 1999)
Účinnostod 1. 1. 2000, zrušeno dnem 1. 5. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
399/2001novelizujeVyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu 
296/2003novelizujeVyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
164/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách a při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 
Vztahuje se k
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
118/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o veterinární ochraně státního území 
87/1989??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se upravují organizace a způsob specializační přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
381/1991??Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
414/1992??Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ 
13/1993??Celní zákon 
75/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
Vztahováno k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
471/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
399/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu 
399/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu 
449/2001??Zákon o myslivosti 
191/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
296/2003??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
296/2003??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
149/2004??Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn 
164/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách a při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 


ISP (příhlásit)