Předpis 295/2003 Sb.

Citace295/2003 Sb.
NázevVyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání
Částka100 (10. 9. 2003)
Účinnostod 10. 9. 2003, zrušeno dnem 1. 6. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
94/2010rušíVyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů 
Vztahuje se k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
449/2001??Zákon o myslivosti 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
Vztahováno k
451/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 
299/2003??Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
375/2003??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 
376/2003??Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 
382/2003??Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 
94/2010??Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů 


ISP (příhlásit)