Předpis 227/2006 Sb.

Citace227/2006 Sb.
NázevZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Částka75 (29. 5. 2006)
Účinnostod 1. 6. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1071 Vl.n.z. o výzkumu na lidských embryon. kmenových buňkách
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
94/1963novelizujeZákon o rodině 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
160/1992novelizujeZákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník5
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony8
Vztahováno k
231/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví vzor písemného pověření kontrolního pracovníka k provádění kontroly výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činností 


ISP (příhlásit)