Předpis 526/1990 Sb.

Citace526/1990 Sb.
NázevZákon o cenách
Částka86 (21. 12. 1990)
Účinnostod 1. 1. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
234 Vládní návrh zákona o cenách
Navržené změny19 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
112/1985rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen 
22/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 
35/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 
170/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách 
276/1990rušíVyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb. 
Derogace pasivní
135/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách1
151/1997novelizujeZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)2
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)3
141/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
276/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů5
124/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů6
354/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních7
484/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů8
217/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)10
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů12
183/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen13
403/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů14
457/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky15
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky16
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva17
353/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů18
452/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích20
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv21
Vztahuje se k
73/1952??Zákon o dani z obratu 
140/1961??Trestní zákon 
40/1964??Občanský zákoník 
109/1964??Hospodářský zákoník 
71/1965??Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
21/1971??Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
102/1971??Zákon o ochraně státního tajemství 
114/1972??Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů 
134/1973??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen 
135/1973??Zákon o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen 
124/1980??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 
117/1981??Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy 
139/1984??Zákon o notárskych poplatkoch 
146/1984??Zákon České národní rady o notářských poplatcích 
112/1985??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení cen 
194/1988??Zákon o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy 
228/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží 
231/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
22/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 
31/1990??Vyhláška Státní banky československé o odměnách za poskytování peněžních služeb 
35/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
240/1990??Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci 
270/1990??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci 
372/1990??Zákon o priestupkoch 
505/1990??Zákon o metrologii 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
357/1992??Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
324/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" 
331/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici 
335/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 
159/1999??Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
328/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu 
329/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků 
330/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
124/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
284/2009??Zákon o platebním styku 
403/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
222/2016??Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 
Vztahováno k
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
52/1966??Zákon o osobním vlastnictví k bytům 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
580/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
584/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, pro ceny speciální techniky 
585/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 
78/1991??Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu 
101/1991??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb. 
127/1991??Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien 
150/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace 
240/1991??Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
270/1991??Zákon o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v požnohospodárstve 
340/1991??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství 
393/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 
440/1991??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška o odplate za ústredné (diažkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
465/1991??Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
543/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
547/1991??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb. 
549/1991??Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
577/1991??Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
15/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 
32/1992??Úplné znění zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 č. 417 Zb. 
34/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 
47/1992??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav) 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
135/1992??Zákon o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami 
159/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 
160/1992??Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
222/1992??Zákon o dani z přidané hodnoty 
240/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci 
257/1992??Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů 
278/1992??Zákon České národní rady o státní statistice 
320/1992??Zákon o správnych poplatkoch 
322/1992??Zákon o štátnej štatistike 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
396/1992??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
425/1992??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
426/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 
467/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
532/1992??Nařízení o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty 
580/1992??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
581/1992??Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
638/1992??Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 
9/1993??Zákon České národní rady o Českých dráhách 
126/1993??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
176/1993??Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
212/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách 
218/1993??Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.) 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
273/1993??Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
20/1994??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti 
21/1994??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami 
72/1994??Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 
135/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
135/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
178/1994??Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 
222/1994??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
251/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 
252/1994??Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
266/1994??Zákon o dráhách 
31/1995??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
49/1995??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 
78/1995??Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
169/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny 
196/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu 
233/1995??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
245/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele 
16/1996??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla 
20/1996??Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
27/1996??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
34/1996??Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
77/1997??Zákon o státním podniku 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
85/1997??Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 
125/1997??Zákon o odpadech 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
231/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb. 
279/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
50/1998??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
199/1998??Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
191/1999??Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
51/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem 
63/2000??Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
123/2000??Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
167/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2000 ve věci návrhu na zrušení § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
175/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
230/2000??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb. 
231/2000??Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
307/2000??Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů 
359/2000??Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
402/2000??Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb. 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
486/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka 
2/2001??Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb. 
35/2001??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb. 
36/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 
43/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. 
54/2001??Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
96/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
114/2001??Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
117/2001??Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
130/2001??Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb. 
141/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
141/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
251/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství 
252/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
329/2001??Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky 
372/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 
373/2001??Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu 
438/2001??Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice 
439/2001??Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice 
65/2002??Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn 
77/2002??Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
276/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
276/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
459/2002??Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
499/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
528/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
528/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
540/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
556/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
567/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
14/2003??Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn 
84/2003vztah kNález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů 
84/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů 
124/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
124/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
124/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
199/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 
207/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy „ani v souvislosti s poskytnutím této péče“ 
269/2003??Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
286/2003??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
346/2003??Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
354/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 
354/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
16/2004??Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
205/2004??Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 
237/2004??Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
301/2004??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
364/2004??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
484/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
484/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
511/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
91/2005??Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
141/2005??Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn 
217/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
217/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
348/2005??Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
373/2005??Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
404/2005??Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
436/2005??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
472/2005??Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn 
482/2005??Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy 
548/2005??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 
3/2006??Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
147/2006??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
252/2006??Nález Ústavního soudu ze dne 28. února 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 685 až 716 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
266/2006??Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
337/2006??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 
344/2006??Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
348/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
348/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
357/2006??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 
357/2006na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2006, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2006 
392/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
392/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
439/2006??Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
453/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
460/2006??Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn 
516/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
548/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
548/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
606/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
606/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
607/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
607/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
608/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
608/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
609/2006na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
609/2006??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
618/2006??Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy 
619/2006??Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007 
15/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
24/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
24/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
27/2007??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
27/2007na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
40/2007??Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
43/2007??Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn 
50/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
50/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
57/2007??Nález Ústavního soudu ze dne 16. ledna 2007 ve věci návrhu na zrušení § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a návrhu na zrušení vyhlášky č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů 
74/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
74/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
131/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
131/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
150/2007??Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
192/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
192/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
228/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
236/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
236/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
245/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
245/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
255/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
255/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
268/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
268/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
280/2007??Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence 
283/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
283/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 08/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007 
295/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
295/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
324/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
325/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
359/2007na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
359/2007??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
378/2007??Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
383/2007??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008 
391/2007na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
391/2007??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
7/2008??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
7/2008na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
16/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
16/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
24/2008??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
24/2008na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
43/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
88/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
128/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
128/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
164/2008??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
164/2008na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
175/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
175/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
183/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen 
183/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen 
193/2008??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
213/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
213/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
219/2008??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
219/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
220/2008??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
220/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
221/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci 
221/2008??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci 
222/2008??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 
222/2008na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 
251/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/ /2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
332/2008??Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
349/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
376/2008na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
376/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
432/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
459/2008??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
464/2008??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009 
10/2009??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
10/2009na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2009, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
35/2009??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů 
35/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2009/FAR o regulaci cen zdravotní péče a specifických zdravotních výkonů 
38/2009??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
38/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/09-FAR, kterým se mění Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. prosince 2007, kterým se stanoví maximální ceny zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
67/2009??Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn 
68/2009??Úplné znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
72/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
72/2009??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
103/2009??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
103/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2009/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
104/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
104/2009??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/09-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
105/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
105/2009??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2009/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
106/2009??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 
106/2009na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 3/09-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami 
140/2009??Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen 
152/2009??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
152/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
284/2009??Zákon o platebním styku 
313/2009??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 
314/2009??Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
394/2009??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
394/2009na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
403/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
403/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
403/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
408/2009??Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
450/2009na základěVyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
450/2009??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
471/2009??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010 
481/2009??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
481/2009na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2010, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
9/2010??Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 2009 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů 
15/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
15/2010??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
24/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
24/2010??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
30/2010??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
47/2010??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 
47/2010na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 
96/2010??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
96/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
104/2010??Nález Ústavního soudu ze dne 2. března 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení části třicáté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, týkajících se platů soudců okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu 
124/2010??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
124/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/10-Far, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
125/2010??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
125/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
126/2010??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
126/2010na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2010/DZP, kterým se mění cenový předpis 1/2010/DZP o regulaci cen zdravotní péče, maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené ze zdravotního pojištění a stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
194/2010??Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 
251/2010??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
251/2010na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí  
259/2010??Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn 
273/2010??Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
311/2010??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
311/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
322/2010na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 
322/2010??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2010, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2010 
338/2010??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
338/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
405/2010??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
405/2010na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
19/2011??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
19/2011na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
201/2011??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
201/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
231/2011na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
231/2011??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
306/2011na základěSdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
306/2011??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
307/2011na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
307/2011??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
385/2011??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
397/2011na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
397/2011??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
457/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 
457/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky 
18/2012??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 
18/2012??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 
40/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
40/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely 
41/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
41/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce 
42/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
42/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
59/2012??Vyhláška o regulačním výkaznictví 
81/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
81/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
145/2012na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
145/2012??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
165/2012??Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 
218/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
218/2012??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
220/2012??Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ve věci návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, některých ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a článku II bodu 2 zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
250/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce 
250/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce 
251/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
251/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků 
261/2012na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
261/2012??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
301/2012na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
301/2012??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
417/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
417/2012??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
447/2012na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
447/2012??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
14/2013??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
14/2013na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
36/2013na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
36/2013??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
37/2013na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
37/2013??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
268/2013??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
268/2013na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
303/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
367/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
367/2013??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
396/2013??Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013 
404/2013??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
418/2013??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
418/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
438/2013na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
438/2013??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
9/2014??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
9/2014na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
276/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
276/2014??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
290/2014??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
290/2014na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
296/2014na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
296/2014??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
353/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
353/2014??Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
13/2015na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
13/2015??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
249/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
249/2015??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
258/2015??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015 
258/2015na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015 
262/2015??Vyhláška o regulačním výkaznictví 
316/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
316/2015??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
335/2015??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
335/2015na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
10/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
10/2016??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
36/2016??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
36/2016na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
81/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
81/2016??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
95/2016??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2016, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
199/2016??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
199/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
290/2016??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016 
290/2016na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2016, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2016 
339/2016??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
339/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
406/2016na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
406/2016??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
452/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
452/2016??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
7/2017??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
7/2017na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
8/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
11/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
11/2017??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 
13/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
13/2017??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
74/2017??Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 
82/2017??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
82/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
122/2017??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
122/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
134/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
134/2017??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
231/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
347/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
347/2017??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
351/2017??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
351/2017na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
370/2017??Zákon o platebním styku 
380/2017??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
380/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
394/2017??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
394/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017 
421/2017??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
421/2017na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
446/2017??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
446/2017na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
6/2018??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
6/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
9/2018na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
9/2018??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
87/2018??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
87/2018na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
106/2018??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
106/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
203/2018??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 
220/2018??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
234/2018??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
264/2018??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
264/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
295/2018??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 
331/2018na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
331/2018??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
8/2019na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny 
8/2019??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny 
15/2019na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
15/2019??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
18/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
18/2019??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
27/2019??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
27/2019na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 
40/2019??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 
154/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
154/2019??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
172/2019??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 
172/2019na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 
258/2019na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
258/2019??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
294/2019na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 
294/2019??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019 
333/2019??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
9/2020??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
9/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
11/2020na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 
11/2020??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 
15/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 
15/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020 
63/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
63/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
66/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
66/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
94/2020na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci 
94/2020??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci 
202/2020na základěNařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
202/2020??Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
241/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
241/2020??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
245/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
245/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
254/2020??Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů 
265/2020na základěNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
265/2020??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 
291/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
291/2020??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
330/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
330/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
376/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
376/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 
497/2020??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
497/2020na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
542/2020??Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
550/2020??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021 
550/2020na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021 
551/2020??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
20/2021na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
20/2021??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
91/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
91/2021??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
166/2021??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
267/2021??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 
267/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 
278/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
278/2021??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
279/2021??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
279/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
344/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 
362/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
381/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
382/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
400/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 
444/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
471/2021na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
477/2021na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022 
481/2021na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
88/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
146/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
171/2022??Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 
209/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
238/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
239/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
298/2022??Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 
307/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
307/2022??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
335/2022??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
335/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 
336/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
336/2022??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022 
357/2022??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
357/2022na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
396/2022??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
396/2022na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
463/2022??Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny 
469/2022??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023 
469/2022na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023 
17/2023??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
17/2023na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
25/2023??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
103/2023na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí 
103/2023??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí 
170/2023na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
170/2023??Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 
223/2023??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
223/2023na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 
261/2023na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů 
261/2023??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů 
296/2023na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023 
296/2023??Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023 
297/2023??Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí 
297/2023na základěSdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí 
315/2023na základěSdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 
329/2023na základěSdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 


ISP (příhlásit)