Předpis 505/1990 Sb.

Citace505/1990 Sb.
NázevZákon o metrologii
Částka83 (17. 12. 1990)
Účinnostod 1. 2. 1991
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
151 Vládní návrh zákona o metrologii
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1962rušíZákon o měrové službě 
61/1963rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření 
33/1964rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o československých analytických normálech 
102/1967rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření 
57/1975rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě 
26/1983rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1964 Sb., o československých analytických normálech 
93/1988rušíVyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o stanovených měřidlech 
Derogace pasivní
119/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.1
13/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů3
137/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
226/2003novelizujeZákon ze dne 26.6. 2003, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů4
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
481/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů6
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb7
155/2010novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů8
18/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky9
85/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů10
264/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona11
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích12
152/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů13
Vztahováno k
65/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 
379/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry používané ke stanovení spalného tepla pro bilanční měření 
380/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví požadavky na bubnové vodoměry 
381/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví požadavky na snímače používané jako součást stanoveného měřidla 
382/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví požadavky na stacionární nádrže 
383/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví požadavky na teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé vody s dělením 0,1 °C a lepším, používané státními kontrolními orgány 
259/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky 
71/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů 
424/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování 
204/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů 
229/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. 
285/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů 
282/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb. 
120/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů 
125/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 


ISP (příhlásit)