Předpis 91/2005 Sb.

Citace91/2005 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Částka26 (28. 2. 2005)
Účinnostod 28. 2. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
458/2000úplné zněníZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
505/1990??Zákon o metrologii 
526/1990??Zákon o cenách 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
83/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů 
55/1999??Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
150/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 
218/2001??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů 
18/2002??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě 
151/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
670/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 


ISP (příhlásit)