Předpis 1/1992 Sb.

Citace1/1992 Sb.
NázevZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
Částka1 (16. 1. 1992)
Účinnostod 16. 1. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1011 Vládní návrh zákona o mzdě, odměně za prac. pohotovoc
Navržené změny9 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
62/1966novelizujeVyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 
42/1967rušíVyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev o mzdových podmínkách domovníků 
132/1967rušíVyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru 
63/1968novelizujeVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
103/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany 
111/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách 
200/1968rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích 
4/1970rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů 
18/1970rušíVyhláška o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi 
159/1970novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích 
235/1988rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku 
146/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích 
196/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době 
44/1990rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu 
59/1990rušíOznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví 
78/1990novelizujeVýnos, ktorým sa určujú nomenklatury funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti MK SSR a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi 
122/1990rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací 
135/1990rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů 
152/1990rušíOznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
188/1990rušíOznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny 
218/1990novelizujeOznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
219/1990rušíVýnos o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporitežne 
243/1990rušíOznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnobance 
244/1990rušíOznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 
255/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy 
269/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 
286/1990rušíOznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky 
320/1990rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance 
332/1990rušíOznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 
511/1990rušíOznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
538/1990rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu 
571/1990novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
74/1991rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
77/1991rušíOznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť 
118/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
146/1991rušíVyhláška o odmeňovaní riaditežov organizácií, ktoré vykonávajú podnikatežskú činnosť 
151/1991rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností 
276/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
334/1991novelizujeZákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
460/1991rušíOznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany o odměňování zdravotnických pracovníků 
471/1991rušíVyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
Derogace pasivní
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony1
10/1993novelizujeZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů10
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů2
74/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře4
217/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze5
54/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech6
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti7
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění8
262/2006rušíZákon zákoník práce9
Vztahováno k
514/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)