Předpis 8/2017 Sb.

Citace8/2017 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
Částka2 (13. 1. 2017)
Účinnostod 13. 1. 2017

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
273/2015novelizujeVyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
Vztahuje se k
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
526/1990??Zákon o cenách 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
134/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
109/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
273/2015??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
273/2015??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
273/2015??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
273/2015??Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016 
340/2015??Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 


ISP (příhlásit)