Předpis 64/2014 Sb.

Citace64/2014 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Částka24 (7. 4. 2014)
Účinnostod 1. 5. 2014
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
29 Vl.n.z.o změně zákonů v souvislosti s přij. kontrolního řádu
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
154/1994novelizujeZákon o Bezpečnostní informační službě 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
22/1997novelizujeZákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí 
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000novelizujeZákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
307/2000novelizujeZákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
76/2002novelizujeZákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
162/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství 
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 
273/2008novelizujeZákon o Policii České republiky 
296/2008novelizujeZákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) 
341/2011novelizujeZákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů 
85/2012novelizujeZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší 
229/2013novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem) 
Derogace pasivní
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)1
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce2
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů3
541/2020novelizujeZákon o odpadech4
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech5
185/2023novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony6


ISP (příhlásit)