Předpis 268/2009 Sb.

Citace268/2009 Sb.
NázevVyhláška o technických požadavcích na stavby
Částka81 (26. 8. 2009)
Účinnostod 26. 8. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
137/1998rušíVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
191/2002rušíVyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
491/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
502/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Derogace pasivní
20/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
323/2017novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
266/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
383/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
477/2001??Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
191/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
590/2002??Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
6/2003??Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
22/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
27/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
450/2005??Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
148/2006??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
327/2006??Vyhláška, kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby 
491/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
502/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
616/2006??Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
146/2007??Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
148/2007??Vyhláška o energetické náročnosti budov 
195/2007??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
23/2008??Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 
20/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
323/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
Vztahováno k
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
102/1994??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
106/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
410/2005??Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
111/2006??Zákon o pomoci v hmotné nouzi 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
479/2009??Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor 
221/2010??Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
238/2011??Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
20/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
20/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
20/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
92/2012??Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
342/2012??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 
468/2012??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů 
357/2013??Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) 
366/2013??Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím 
247/2014??Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
309/2014??Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor 
319/2014??Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády 
100/2016??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na pořízení obydlí osobami mladšími 36 let pečujícími o dítě do 6 let 
228/2016??Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic 
323/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
323/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
323/2017??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
266/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
266/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 
283/2021??Zákon stavební zákon 
197/2022??Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
114/2023??Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW 
176/2023??Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 


ISP (příhlásit)