Předpis 590/2002 Sb.

Citace590/2002 Sb.
NázevVyhláška o technických požadavcích pro vodní díla
Částka199 (31. 12. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
367/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
Vztahuje se k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
222/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
502/2000??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
37/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
428/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
433/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 
471/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
20/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vztahováno k
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
471/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 
367/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
367/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla 
475/2008??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 
268/2009??Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)