Předpis 502/2000 Sb.

Citace502/2000 Sb.
NázevNařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Částka146 (30. 12. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
88/2004novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
148/2006rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vztahuje se k
65/1965??Zákoník práce 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
38/1995??Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
170/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
189/1999??Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
177/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
25/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi 
89/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
178/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
423/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
165/2002??Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
590/2002??Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla 
21/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
288/2003??Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
432/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
88/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
88/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
352/2004??Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 
432/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
148/2006??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
439/2006??Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)