Předpis 23/2008 Sb.

Citace23/2008 Sb.
NázevVyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
Částka10 (8. 2. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
268/2011novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
232/2023novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
Vztahuje se k
133/1985na základěZákon České národní rady o požární ochraně 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
30/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
102/2001??Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
246/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
11/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
501/2006??Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
268/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
247/2014??Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
232/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
Vztahováno k
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
102/1994??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 
99/1995??Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 
241/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
268/2009??Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
268/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
268/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
268/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
247/2014??Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 
206/2015??Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) 
377/2016??Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie 
217/2017??Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti 
283/2021??Zákon stavební zákon 
329/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
232/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
232/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
232/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 


ISP (příhlásit)