Předpis 1/2008 Sb.

Citace1/2008 Sb.
NázevNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Částka1 (9. 1. 2008)
Účinnostod 30. 4. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
480/2000rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
Derogace pasivní
106/2010novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
291/2015rušíNařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
Vztahuje se k
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
258/2000na základěZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
480/2000??Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
11/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
309/2006??Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
Vztahováno k
432/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
106/2010??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
106/2010??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
107/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
180/2015??Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích) 
291/2015??Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 


ISP (příhlásit)