Předpis 180/2015 Sb.

Citace180/2015 Sb.
NázevVyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
Částka74 (24. 7. 2015)
Účinnostod 1. 9. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
288/2003rušíVyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
Vztahuje se k
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
288/2003??Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
432/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
262/2006na základěZákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
1/2008??Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
411/2008??Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 
272/2011??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
350/2011??Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
83/2013??Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
Vztahováno k
79/2013??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) 


ISP (příhlásit)