Předpis 159/2006 Sb.

Citace159/2006 Sb.
NázevZákon o střetu zájmů
Částka55 (27. 4. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1056 Vl. n. z. o střetu zájmů
Navržené změny37 tisků, z toho 6 projednávaných

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
238/1992rušíZákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
287/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
228/1997rušíZákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb. 
15/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
Derogace pasivní
216/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů1
158/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
350/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů3
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů6
131/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
190/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.8
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů9
302/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony10
14/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích11
112/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů13
149/2020novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů14
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci15
180/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů16
253/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
Vztahováno k
578/2006na základěVyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů 
154/2007na základěNařízení vlády, kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení 
79/2017na základěVyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 
95/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů 


ISP (příhlásit)