Předpis 398/2009 Sb.

Citace398/2009 Sb.
NázevVyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Částka129 (18. 11. 2009)
Účinnostod 18. 11. 2009
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
369/2001rušíVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
492/2006rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
509/1991??Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
102/1992??Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
30/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
108/2006??Zákon o sociálních službách 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
492/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Vztahováno k
177/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
175/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 
30/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
106/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 
163/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
311/2006??Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) 
221/2010??Vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
238/2011??Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
284/2011??Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 
92/2012??Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče 
294/2015??Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
2/2021??Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)