Předpis 405/2017 Sb.

Citace405/2017 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Částka144 (7. 12. 2017)
Účinnostod 1. 1. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
499/2006novelizujeVyhláška o dokumentaci staveb 
169/2016novelizujeVyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Derogace pasivní
283/2021novelizujeZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
31/1995??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
406/2000??Zákon o hospodaření energií 
352/2004??Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému 
133/2005??Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému 
298/2005??Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů 
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
430/2006??Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
169/2016??Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
169/2016??Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Vztahováno k
499/2006??Vyhláška o dokumentaci staveb 
283/2021??Zákon stavební zákon 
283/2021??Zákon stavební zákon 


ISP (příhlásit)