Předpis 83/1976 Sb.

Citace83/1976 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj (dále FMTIR) o obecných technických požadavcích na výstavbu
Částka17 (6. 8. 1976)
Účinnostod 1. 10. 1976, zrušeno dnem 1. 7. 1998

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
45/1979novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
376/1992novelizujeVyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
137/1998rušíVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vztahuje se k
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
238/1991??Zákon o odpadech 
311/1991??Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství 
401/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství 
494/1991??Zákon o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
521/1991??Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů 
62/1992??Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů 
76/1992??Vyhláška o programoch odpadového hospodárstva 
Vztahováno k
84/1976??Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
61/1977??Zákon o lesích 
120/1978??Vyhláška, kterou se vydává statut Národního parku Nízke Tatry 
14/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 
45/1979??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
45/1979??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
110/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Horná Orava 
111/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Biele Karpaty 
124/1979??Vyhláška, kterou se vyhlašuje chráněná krajinná oblast Štiavnické vrchy 
97/1981??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Požana 
111/1981??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o čištění komínů 
17/1982??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví 
146/1982??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 
50/1983??Vyhláška o čištení, kontrole a preskúšavaní komínov a spotrebičov palív 
68/1984??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce 
90/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 
128/1984??Vyhláška Českého cenového úřadu o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 
129/1984??Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
58/1985??Vyhláška, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie 
36/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
182/1988??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 
205/1988??Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
216/1988??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku 
218/1988??Vyhláška o miestnom poplatku za psov a o kúpežnom poplatku 
544/1990??Zákon o miestnych poplatkoch 
229/1991??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
284/1991??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
330/1991??Zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách 
393/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků 
465/1991??Vyhláška o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov 
528/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
315/1992??Zákon o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach 
317/1992??Zákon o dani z nehnutežností 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
376/1992??Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
376/1992??Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
176/1993??Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
195/1993??Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
221/1993??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.) 
13/1994??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
102/1994??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 
174/1994??Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
178/1994??Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
251/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 
174/1995??Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.) 
244/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby 
51/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem 
148/1997??Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu 
184/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany 
190/1997??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 
218/1997??Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
279/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
240/1998??Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 


ISP (příhlásit)