Předpis 124/2021 Sb.

Citace124/2021 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka46 (10. 3. 2021)
Účinnostod 10. 3. 2021

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
100/2001??Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
76/2002??Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
500/2004??Zákon správní řád 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
416/2009??Zákon o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
225/2017??Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
403/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)