Předpis 110/1964 Sb.

Citace110/1964 Sb.
NázevZákon o telekomunikacích
Částka48 (18. 6. 1964)
Účinnostod 1. 7. 1964, zrušeno dnem 1. 7. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
195 Vládní návrh zákona o telekomunikacích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
33/1922rušíZákon o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy 
72/1950rušíZákon o telekomunikacích 
73/1950rušíVládní nařízení o povolování telekomunikačních zařízení 
Derogace pasivní
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy1
150/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích2
253/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů3
151/2000rušíZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů4
Vztahováno k
1/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 27.listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve zněních pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)