Předpis 42/1980 Sb.

Citace42/1980 Sb.
NázevZákon o hospodářských stycích se zahraničím
Částka12 (24. 4. 1980)
Účinnostod 1. 7. 1980, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1976 - 1981
75 Vládní návrh zákona o hospodářských stycích se zahraničím
Navržené změny3 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
119/1948novelizujeZákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 
61/1952novelizujeZákon o námořní plavbě 
11/1959rušíVládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely 
103/1960rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci 
31/1964rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu 
32/1964rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu 
123/1965novelizujeZákon o Československé tiskové kanceláři 
17/1967rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím 
121/1968rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
4/1969rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 31/1964 Sb. o řízení při vývozu 
5/1969rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění vyhláška č. 32/1964 Sb. o řízení při dovozu 
8/1969rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě 
164/1969rušíVyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
85/1972rušíZákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím 
125/1975rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky 
69/1978rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č.103/1960 Sb. o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci , ve znění vyhlášky č.32/1961 Sb. 
58/1979rušíVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku 
Derogace pasivní
57/1980opravujeRedakční sdělení 
102/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím1
184/1988úplné zněníÚplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb.2
113/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb.2
513/1991novelizujeObchodní zákoník3
228/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.4
223/1994novelizujeZákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.5
62/2000novelizujeZákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů6
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech7
89/2012rušíZákon občanský zákoník8
Vztahuje se k
119/1948??Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 
119/1948??Zákon o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství 
243/1949??Zákon o akciových společnostech 
61/1952??Zákon o námořní plavbě 
61/1952??Zákon o námořní plavbě 
11/1959??Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely 
103/1960??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci 
99/1963??Občanský soudní řád 
101/1963??Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu) 
31/1964??Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při vývozu 
32/1964??Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o řízení při dovozu 
109/1964??Hospodářský zákoník 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
123/1965??Zákon o Československé tiskové kanceláři 
123/1965??Zákon o Československé tiskové kanceláři 
17/1967??Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
121/1968??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
8/1969??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o povolování při dovozu a vývozu zboží a při některých dalších činnostech v zahraničním obchodě 
133/1970??Zákon o působnosti federálních ministerstev 
133/1970??Zákon o působnosti federálních ministerstev 
142/1970??Zákon o devizovém hospodářství 
144/1970??Zákon o Státní bance československé 
74/1971??Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Omnie, podniku zahraničního obchodu 
85/1972??Zákon o postupu při uzavírání smluv o hospodářské kooperaci se zahraničím 
47/1975??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje nový Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní komory 
118/1975??Zákon České národní rady o advokacii 
125/1975??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provádění zahraničně obchodní činnosti pro zahraniční podniky 
133/1975??Zákon o advokacii 
58/1979??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu nebo omezení vývozu některých druhů věcí v turistickém styku 
8/1981??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex 
1/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988??Nařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
83/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky 
88/1988??Zákon o státním podniku 
158/1989??Zákon o bankách a spořitelnách 
113/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. 
Vztahováno k
73/1952??Zákon o dani z obratu 
99/1963??Občanský soudní řád 
109/1964??Hospodářský zákoník 
162/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
57/1980??Redakční sdělení 
57/1980??Redakční sdělení 
59/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
60/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 
61/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a činnosti organizačních složek československých právnických osob v zahraničí 
62/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o kontrole zahraničně obchodní činnosti 
63/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 
64/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o postupu při nakládání průmyslovými právy a výrobně technickými poznatky ve vztahu k zahraničí 
65/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu hospodářských styků s Jihoafrickou republikou 
81/1980??Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničním československým právnickým osobám řízeným národními výbory 
140/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží 
150/1980??Nařízení o príslušnosti na udiežanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 
157/1980??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím 
162/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 
166/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.162/1976 Sb., o správních poplatcích 
167/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu 
8/1981??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o odběrních poukazech PZO Tuzex 
53/1981??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy 
54/1981??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o provozních radách podniků zahraničního obchodu 
57/1981??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb 
61/1981??Vyhláška o udiežaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb 
86/1981??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím 
104/1981??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
108/1981??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
127/1981??Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 
130/1981??Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 
62/1982??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
105/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
106/1982??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
161/1982??Zákon o odvodech do státního rozpočtu 
19/1983??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č.47/1971 Sb.,o podniku zahraničního obchodu Simex a o úpravě jeho oprávnění k zahraničně obchodní činnosti 
23/1983??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti lázeňské léčby a o kontrole těchto služeb 
104/1983??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků 
111/1983??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č.108/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
147/1983??Zákon o zbraních a střelivu 
4/1984??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č.40/1965 Sb., o určení podniku - Art Centrum, československé středisko výtvarných umění - k provádění vývozu a dovozu některých děl výtvarných umění 
33/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách 
36/1984??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č.59/1980 Sb.,o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 108/1981 Sb. 
41/1984??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu na pozemních komunikací 
61/1984??Vyhláška o udežovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpežnej liečby a o kontrole týchto služieb 
13/1985??Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 
21/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 
41/1985??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
108/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. 
109/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků 
116/1985??Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 
136/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
17/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb. 
27/1986??Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů 
31/1986??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků 
51/1986??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
8/1987??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o způsobilosti dovážených lanových drah a jiných technických zařízení 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
21/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím 
27/1987??Zákon o štátnej pamiatkovej starostlivosti 
85/1987??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 60/1980 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 
14/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
83/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu a federálního ministerstva financí o podmínkách prodeje zboží a poskytování služeb za devizové prostředky na území Československé socialistické republiky 
102/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím 
102/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím 
110/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory 
111/1988??Nařízení, ktorým sa zrušuje nariadenie Slovenskej socialistickej republiky č.150/1980 Zb. o príslušnosti na udiežanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi 
119/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
126/1988??Redakční sdělení 
142/1988??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 17. prosince 1981 č. 127 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 28. června 1988 č. 116 Sb. 
158/1988??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 18. decembra 1981 č. 130 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 23. júna 1988 č. 108 Zb.: Zákon SNR o vnútornom obchode 
179/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
184/1988??Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb. 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
202/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
224/1988??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb. , ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb. 
227/1988??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje 
231/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
241/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb. 
47/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu vývozu některých plastických trhavin 
64/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
66/1989??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
68/1989??Zákon o organizaci Československé státní dráhy 
76/1989??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
118/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášky č. 179/1988 Sb. 
130/1989??Zákon o Státní bance československé 
145/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků 
162/1989??Devizový zákon 
169/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 
208/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací 
210/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb 
211/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností 
4/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb. a č. 118/1989 Sb. 
52/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č.179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb. a 4/1990 Sb. 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
107/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 
113/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. 
113/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. 
113/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. 
136/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory 
225/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb. a č. 52/1990 Sb. 
256/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Republiky, kterým se stanoví vývozy a dovozy věcí a další činnosti, k jejichž provádění se vyžaduje povolení k zahraničně obchodní činnosti 
265/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob 
266/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
269/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 
351/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží 
370/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky 
380/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt 
390/1990??Oznámení federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací 
423/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb.a č. 225/1990 Sb. 
528/1990??Devizový zákon 
533/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 
534/1990??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb. a č. 423/1990 Sb. 
570/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích 
577/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků 
8/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
24/1991??Zákon o poisťovníctve 
27/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami 
28/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky 
109/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt 
185/1991??Zákon České národní rady o pojišťovnictví 
219/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
238/1991??Zákon o odpadech 
275/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží 
336/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru 
346/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. 
350/1991??Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy a odměňování patentových zástupců 
375/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb. 
398/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č.423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb. 
405/1991??Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
457/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb. 
486/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou 
513/1991??Obchodní zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
519/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád 
522/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích 
560/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
228/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. 
228/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. 
391/1992??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb. 
457/1992??Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
130/1993??Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
300/1993??Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. 
88/1994??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. a č. 300/1993 Sb. 
175/1994??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb. 
223/1994??Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. 
62/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu 
192/1995??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb. 
288/1995??Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
156/1996??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb. 
318/1996??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky 
90/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita 
102/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita 
115/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1964 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb. 
206/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb. 
233/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
338/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 
56/1998??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
141/1998??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
261/1998??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
331/1998??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
335/1998??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
30/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
51/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
148/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
321/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
62/2000??Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů 
62/2000??Zákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
186/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 321/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 
63/2001??Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
55/2002??Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
119/2002??Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
466/2004??Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
48/2009??Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
89/2012??Zákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)