Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1979

III. volební období

75

Vládní návrh

Zákon

ze dne
o hospodářských stycích se zahraničím

Federální shromáždění Československé socia-
listické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1
Tento zákon upravuje

organizování, řízení a kontrolu zahraničně hos-
podářské činnosti a vymezuje její formy,

zřizování obchodních zastupitelství zahranič-
ních osob na území Československé socialistické
republiky,

zřizování organizačních složek českosloven-
ských právnických osob v zahraničí,

postavení obchodních a průmyslových komor
na území Československé socialistické republiky
a jejich úkoly,

neobchodní vývoz a dovoz,

ochranu obchodně politických zájmů Českoslo-
venské socialistické republiky a

vymezuje působnost ústředních orgánů státní
správy v této oblasti a orgánů působících v této
oblasti podle jiných zákonů.


2

§ 2

Ústřední orgány při výkonu působnosti podle
tohoto zákona navzájem spolupracuji tak, aby bylo
zabezpečeno provádění státní hospodářské politiky
a byly chráněny obchodně politické zájmy Česko-
slovenské socialistické republiky v souladu se zá-
vazky vyplývajícími z mezinárodněprávních vztahů
Československé socialistické republiky.

§ 3
Pro účely tohoto zákona

a) československými osobami se rozumějí práv-
nické osoby mající sídlo a fyzické osoby ma-
jící bydliště na území Československé socialis-
tické republiky; zahraničními osobami se ro-
zumějí ostatní právnické a fyzické osoby;

b) službou se rozumí plnění závazku, jehož před-
mětem Je hospodářská činnost poskytovaná za
úplatu; službou není činnost poskytovaná na
základě pracovněprávního vztahu;

c) organizacemi zahraničního obchodu se rozu-
mějí podniky zahraničního obchodu (§ 13) a,
jestliže jsou socialistickými organizacemi1] se
sídlem na území československé socialistické
republiky, též akciové společnosti 2) a sdruže-
ní 3), kterým bylo uděleno povolení k zahra-
ničně obchodní činnosti.

Č Á S T II
ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

HLAVA l

ZÁKLADNÍ USTANOVENI
§ 4

Zahraničně hospodářská činnost podle tohoto
zákona má tyto formy:

a) zahraničně obchodní činnost (§6);

b) zahraničně hospodářské služby (§ 17);

c) výrobní specializace a výrobní kooperace se
zahraničím (§ 23);

d) vědeckotechnická spolupráce se zahraničím
(§ 29);

e) nakládání právy k vynálezům, průmyslovým
vzorům a ochranným známkám (průmyslový-
mi právy) a výrobně technickými poznatky ve
vztahu k zahraničí (§ 33).

l) § 14 Hospodářského zákoníku.

2) Zákon č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech.

3) § 636 zákoníku mezinárodního obchodu.


3

§ 5

Zahraničně hospodářská činnost je řízena, or-
ganizována a kontrolována státem tak, aby se roz-
víjela v souladu s potřebami národního hospodář-
ství Československé socialistické republiky.

HLAVA 2
ZAHRANIČNĚ OBCHODNÍ ČINNOST

Oddíl l
Vymezení zahraniční obchodní činnosti

§ 6

(1) Zahraničně obchodní činnost zahrnuje
u československých osob:

a) vývoz věcí z Československé socialistické re-
publiky a dovoz věcí do Československé so-
cialistické republiky za účelem prodeje nebo
využití ve výrobě nebo při poskytování služeb
[obchodní vývoz a dovoz];

b) koupi zboží a jeho přímý prodej v zahraničí
bez dovozu do Československé socialistické re-
publiky;

c) poskytování služeb zahraničním osobám na
území Československé socialistické republiky
s výjimkou přímého uspokojování osobních
potřeb fyzických osob nebo obdobných potřeb
právnických osob za československou měnu;

d) poskytování služeb v zahraničí;

e) přijímání služeb od zahraničních osob s výjim-
kou služeb přijímaných československými fy-
zickými osobami k uspokojování osobních po-
třeb;

f) prodej zboží a poskytování služeb na území Čes-
koslovenské socialistické republiky za devizové
prostředky;

g) zprostředkovatelskou činnost vykonávanou pro
československé osoby ve styku se zahraničními
osobami;

h) provádění nestranné kontroly na základe
smlouvy za účelem vydání kontrolního osvěd-
čení o zboží dodávaném nebo službách posky-
tovaných v mezinárodním obchodě 4);

i) obstarávání přepravy věcí (zásilek) všemi dru-
hy dopravních prostředků a činnosti s tím
související, jestliže místo odeslání nebo místo
určení nebo obe tato místa jsou mimo území
Československé socialistické republiky;

j) provozování podniku námořní plavby.

4] § 521 zákoníku mezinárodního obchodu.


4

(2) Zahraničně obchodní činnost zahrnuje u za-
hraničních osob:

a) vývoz věcí z Československé socialistické re-
publiky a dovoz věci do Československé socia-
listické republiky za účelem prodeje nebo vy-
užiti při výrobě nebo při poskytováni služeb
[obchodní vývoz a dovoz);

b) poskytování služeb na území československé
socialistické republiky;

c) prodej zboží na území Československé socialis-
tické republiky, pokud se neuskutečňuje pouze
mezi zahraničními osobami;

d) provádění nestranné kontroly na základě
smlouvy na území Československé socialistické
republiky za účelem vydáni kontrolního osvěd-
čení 5).

(3) Zahraničně obchodní činnosti je též jed-
nání o uzavření smluv týkajících se činnosti uve-
dených v odstavcích 1 a 2, jakož i propagace těch-
to činnosti československými právnickými osobami
v zahraničí a zahraničními osobami na území Čes-
koslovenské socialistické republiky.

(4) Zahraničně obchodní činnosti je též čin-
nost uvedená v odstavci 1 a 3, prováděná

a) Československým filmem a Československou te-
levizi;

b) Československou tiskovou kanceláří s výjimkou
obstaráváni a dodáváni zpravodajského mate-
riálu na základe smluv 6).

(5) Zahraničně obchodní činnost nezahrnuje:

a) dovoz a vývoz hodnot a obchod devizovými
prostředky upravený předpisy o devizovém hos-
podářství 7) s výjimkou zlata, určeného pro vý-
robní spotřebu nebo technické účely;

b) činnost uskutečňovanou Státní bankou česko-
slovenskou na základe zvláštního zákona6) a
peněžními ústavy a organizacemi, které Státní
banka československá pověřila plněním někte-

rých úkolů ji zákonem vyhrazených;

c) poskytování a přijímání právní pomoci v oblasti
advokacie9);

d) činnost znalců a tlumočníků uskutečňovanou
podle zvláštního zákona10).

5) § 521 zákoníku mezinárodního obchodu.

6) § 2 písm. a) a b) zákona č. 123/1985 Sb., o Československé tiskové kanceláři.
7) Zákon č. 142/1970 Sb., o devizovém hospodářství.
8) Zákon č. 144/1970 Sb., o Státní bance Československé.
9) Zákon ČNR č. 118/1975 Sb. a zákon SNR č. 133/1975 Sb., o advokacii.
10) Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.


5

Oddíl 2
Povolováni zahraničně obchodní činnosti

§ 7

(1) Zahraničně obchodní činnost mohou pro-
vádět pouze

a) podniky zahraničního obchodu [§ 13) v me-
zích určeného předmětu podnikáni;

b) jiné československé právnické osoby a zahra-
niční osoby na základě a v mezích uděleného
povoleni, pokud nejde o případ, kdy se povo-
lení nevyžaduje.

(2) Povolení k zahraničně obchodní činnosti
se nevyžaduje

a) u zahraničních osob k jednáni o uzavřeni
smluv s podniky zahraničního obchodu a
s československými právnickými osobami, ma-
jícími povolení k zahraničně obchodní čin-
nosti, a k plnění těchto smluv;

b) v dalších případech, kdy z hlediska zájmů ná-
rodního hospodářství Československé socialis-
tické republiky není účelné vázat prováděni
zahraničně obchodní činnosti na udělení povo-
lení, a to za podmínek a v rozsahu stanove-
ných v prováděcích předpisech vydaných po-
dle § 9.

§ 8

(1) Povolení k zahraničně obchodní činnosti
uděluje, mění a odnímá federální ministerstvo za-
hraničního obchodu po projednáni s příslušnými
ústředními orgány.

(2) Při udělováni povolení k zahraničně ob-
chodní činnosti se přihlíží zejména k tomu, aby
byly zabezpečeny co nejvýhodnější formy zapojení
národního hospodářství Československé socialistic-
ké republiky do mezinárodní dělby práce.

(3) Povolení k zahraničně obchodní činnosti
může být uděleno, jestliže jsou zajištěny předpo-
klady pro její řádné prováděni.

(4) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu po projednáni s příslušnými ústředními or-
gány změní nebo odejme povolení, jestliže česko-
slovenská právnická osoba nebo zahraniční osoba,
kterým bylo povolení uděleno, porušuje povinnosti
stanovené pro provádění zahraničně obchodní čin-
nosti nebo nejsou-li nadále zajištěny předpoklady
pro řádné provádění zahraničně obchodní činnosti.

(5) Udělení povolení k zahraničně obchodní
činnosti, jeho změna a odnětí se zapisují u česko-
slovenských právnických osob zapsaných v pod-
nikovém rejstříku do tohoto rejstříku.


6

§9

Federální ministerstvo zahraničního obchodu
upraví obecně závazným právním předpisem po-
drobnosti o udělování, změně a odnímáni povoleni
k zahraničně obchodní činnosti a o tom, které za-
hraničně obchodní činnosti, za jakých podmínek
a v jakém rozsahu mohou být prováděny bez to-
hoto povoleni.

Oddíl 3
Řízení a kontrola zahraničně obchodní činnosti

§ 10

(1) Podniky zahraničního obchodu a česko-
slovenské právnické osoby, které mají povoleni
k zahraničně obchodní činnosti a jsou socialistic-
kými organizacemi, postupuji při jejím prováděni
v souladu s potřebami národního hospodářství,
Československý film a Československá televize též
v souladu s kulturně politickými zájmy Českoslo-
venské socialistické republiky.

(2) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu upraví obecně závazným právním předpi-
sem postup při provádění zahraničně obchodní
činnosti československými právnickými osobami
uvedenými v odstavci 1 a její organizování a kon-
trolu.

(3) Československé právnické osoby jsou po-
vinny postupovat ve styku s československými
právnickými osobami uvedenými v odstavci 1 tak,
aby jim bylo umožněno plnit jejich povinnosti.

(4) Československé právnické osoby a zahra-
niční osoby, provádějící kontrolní činnost na zá-
kladě smlouvy [§ 6 odst. 1 písm. h) a odst. 2
písm. d)], jsou povinny provést kontrolu zboží a
služeb nestranným způsobem a vydat kontrolní
osvědčení odpovídající výsledku kontroly. Úřední
opatřeni, příkazy nebo právní úkony, jež omezují
nestrannost provedení této kontroly, jsou neplatné.

§ 11

Federální ministerstvo zahraničního obchodu
spolu s federálním ministerstvem financi upraví
v dohodě se Státní bankou československou a pří-
slušnými ústředními orgány republik obecně zá-
vazným právním předpisem právní formu a pod-
mínky pro uskutečňováni prodeje zboží a posky-
tování služeb československými právnickými oso-
bami za devizové prostředky na území českoslo-
venské socialistické republiky.

§ 12

(1) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu řídi a kontroluje organizace zahraničního
obchodu a plní vůči nim úkoly ústředního orgánu
státní správy.


7

(2) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu ve spolupráci s příslušnými ústředními
orgány řídí plánem, ekonomickými a obchodně
politickými nástroji zahraničně obchodní činnost
prováděnou československými právnickými osoba-
mi, jež jsou socialistickými organizacemi mají-
cími povolení k zahraničně obchodní činnosti,
avšak nejsou organizacemi zahraničního obchodu.
Provádění zahraničně obchodní činnosti těmito
československými právnickými osobami řídí a kon-
troluje federální ministerstvo zahraničního obcho-
du na základě a v rámci prováděcích předpisů
vydaných podle § 10 odst. 2.

(3) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu upraví obecně závazným právním předpi-
sem podrobnosti o dovoleném rozsahu a obsahu,
provádění a o kontrole zahraničně obchodní čin-
nosti, k níž bylo uděleno povolení ostatním čes-
koslovenským právnickým osobám a zahraničním
osobám.

Oddíl 4
Podniky zahraničního obchodu

§ 13

(1) Podnik zahraničního obchodu je právnic-
kou osobou zřízenou k provádění zahraničně ob-
chodní činnosti, která odpovídá za porušení svých
závazků a ostatních povinnosti svým vlastním ma-
jetkem.

(2) Podnik zahraničního obchodu neručí za
závazky státu, ani za závazky Jiných právnických
osob, a stát a jiné právnické osoby neručí za zá-
vazky podniku zahraničního obchodu; tím není do-
tčeno ručení vzniklé v souladu s příslušnými před-
pisy.

(3) Podniky zahraničního obchodu zřizuje po
projednáni s příslušnými ústředními orgány fede-
race a republik ministr zahraničního obchodu
československé socialistické republiky. Zřizovací
listina podniku zahraničního obchodu obsahuje ze-
jména Jeho název, sídlo, den zřízení, určení před-
mětu podnikáni a výši základního jmění. Zřízení
podniku zahraničního obchodu se zapisuje do pod-
nikového rejstříku. Způsobilost podniku zahranič-
ního obchodu nabývat práv a zavazovat se vzniká
dnem zřízeni.

§ 14

(1) Podnik zahraničního obchodu řídí a jeho
jménem jedná jako statutární orgán generální ře-
ditel a v jeho zastoupení náměstek.

(2) Generálního ředitele a jeho náměstky jme-
nuje a odvolává ministr zahraničního obchodu
československé socialistické republiky. Způsobi-
lost jednat jménem podniku zahraničního obchodu


8

nabývá generální ředitel a jeho náměstek dnem

jmenováni. Účinky jejich odvoláni nastávají vůči

třetím osobám ode dne zápisu do podnikového
rejstříku.

(3) Federální ministerstvo zahraničního ob-
chodu upraví obecně závazným právním předpi-
sem zřizováni provozních rad, případné dalších
poradních orgánů podniků zahraničního obchodu
a vymezí jejich působnost.

(4) Organizaci podniku zahraničního obchodu
upravuje statut, který vydává ministr zahraničního
obchodu Československé socialistické republiky.

(5) Podnik zahraničního obchodu je povinen
pečovat o to, aby Jeho majetek byl plně, účelně
a hospodárně využíván a chráněn. Federální mi-
nisterstvo zahraničního obchodu upraví v dohodě
s federálním ministerstvem financí a Státní ban-
kou československou obecně závazným právním
předpisem podrobnosti o hospodaření s majetkem
podniků zahraničního obchodu.

§15

(1) Ministr zahraničního obchodu Českoslo-
venské socialistické republiky po projednáni s pří-
slušnými ústředními orgány federace a republik
rozhoduje o zrušení, rozdělení, splynutí a sloučeni
podniků zahraničního obchodu a o změně před-
mětu jejich podnikáni. Ministr zahraničního ob-
chodu Československé socialistické republiky může
též měnit jejich název, sídlo a výši základního
jmění.

(2) Při zrušení podniku zahraničního obchodu
se rozhodne o převodu práv a závazků zrušova-
ného podniku zahraničního obchodu na jinou čes-
koslovenskou právnickou osobu nebo o provedeni
jeho majetkové likvidace; v tomto případě se jme-
nuje likvidátor a po skončení likvidace se roz-
hodne o převodu zůstatku. Rozhodnutí o majetkové
likvidaci a likvidátor se zapisuji do podnikového
rejstříku. Likvidací podniků zahraničního obcho-
du upraví prováděcí předpisy vydané podle § 14
odst. 5.

(3) Při rozdělení podniku zahraničního ob-
chodu přecházejí jeho práva a závazky na nově
vzniklé podniky zahraničního obchodu v rozsahu,
který je stanoven v rozhodnuti o rozdělení. Není-li
takto rozhodnuto o přechodu některého závazku
rozděleného podniku zahraničního obchodu, může
věřitel uplatnit svůj nárok vůči kterémukoli z pod-
niků vzniklých rozdělením podniku, zahraničního
obchodu a tyto podniky jsou zavázány společně
a nerozdílně.

(4) Při splynutí podniků zahraničního obcho-
du přecházejí všechna práva a závazky podniků
zahraničního obchodu na podnik zahraničního ob-
chodu, který vzniká jejich splynutím.


9

(5) Při sloučení podniku zahraničního obcho-
du s jiným podnikem zahraničního obchodu pře-
cházejí všechna jeho práva a závazky na podnik,
s kterým se slučuje.

(6) Zrušení, rozdělení, splynutí nebo sloučeni
podniku zahraničního obchodu nebo změna jeho
základního jmění nesmí být na újmu věřitelům
podniku zahraničního obchodu. Zrušení, rozdělení,
splynuti nebo sloučení podniků zahraničního ob-
chodu nebo změna Jejich základního Jmění nabý-
vají účinnosti ode dne zápisu do podnikového rej-
stříku.

Oddíl 5
Ocelové zahraničně obchodní organizace

§ 16

(1) K zajištění rozvoje a provádění zahraničně
obchodní činnosti, zejména k soustředění některých
odborných činnosti, ministr zahraničního obchodu
Československé socialistické republiky zřizuje a
zrušuje účelové zahraničně obchodní organizace.

(2) Pro zřizování, převáděni, slučováni, rozdě-
lováni a zrušováni a činnost účelových zahraničně
obchodních organizaci platí obdobně obecné před-
pisy o státních organizacích.

HLAVA 3
ZAHRANIČNĚ HOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY

Oddíl l
Vymezení zahraničně hospodářských služeb

§ 17

(1) K zahraničně hospodářským službám patří
služby v oblasti uskutečňováni mezinárodni do-
pravy železniční, letecké, silniční, říční a říčně
námořní s výjimkou obstaráváni přepravy zásilek,
dále v oblasti spojů, kultury, pojišťovnictví, lázeň-
ské léčby a v oblasti bankovně finanční, jestliže
jsou poskytovány

a) československými osobami zahraničním oso-
bám s výjimkou služeb poskytovaných k uspo-
kojování osobních potřeb zahraničních fyzic-
kých osob a obdobných potřeb zahraničních
právnických osob na území Československé
socialistické republiky za československou
měnu;

b) zahraničními osobami československým oso-
bám na území Československé socialistické re-
publiky.

(2) K zahraničně hospodářským službám patří
též

a) poskytování služeb československými právnic-
kými osobami československým osobám


10

1. při zprostředkování převodu práv česko-
slovenských autorů nebo výkonných uměl-
ců do zahraničí 11),

2. v souvislosti s lázeňskou léčbou v zahra-
ničí;

b) vystavování přepravních dokumentů Českoslo-
venskými železničními dopravci při přepravě
uskutečňované zahraničními železničními do-
pravci a Československými leteckými dopravci
při přepravě uskutečňované zahraničními le-
teckými dopravci.

(3) Pro účely tohoto zákona se říčně námořní
dopravou rozumí doprava uskutečňovaná po moři
a po řece toutéž lodí.

Oddíl 2
Povolování zahraničně hospodářských služeb

§ 18

(1) Zahraničně hospodářské služby mohou po-
skytovat pouze

a) československé právnické osoby k tomu účelu
zřízené;

b) jiné československé právnické osoby a zahra-
niční osoby na základě a v mezích uděleného
povolení, pokud nejde o případ, kdy se povo-
lení nevyžaduje.

(2) Povolení k poskytováni zahraničně hospo-
dářských služeb se nevyžaduje

a) jestliže se zahraničně hospodářské služby po-
skytuji na základě zákona nebo mezinárodní -
smlouvy, kterou je Československá socialistic-
ká republika vázána;

b) v dalších případech, kdy z hlediska zájmů ná-
rodního hospodářství Československé socialis-
tické republiky není účelné vázat poskytováni
zahraničně hospodářských služeb na údělem
povolení a to za podmínek a v rozsahu sta-
novených v prováděcích předpisech vydaných
podle § 22.

§ 19

(1) Povolení k poskytování zahraničně hospo-
dářských služeb uděluje, mění a odnímá v dohodě
s federálním ministerstvem zahraničního obchodu
v oblasti

a) uskutečňování železniční, letecké, říční a říč-
ně námořní dopravy federální ministerstvo do-
pravy;.

b) spojů federální ministerstvo spojů;

c) silniční dopravy ministerstva vnitra republik;
d) kultury ministerstva kultury republik;

11) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).


11

e) pojišťovnictví ministerstva financi republik
v dohodě s federálním ministerstvem financi;

f) lázeňské léčby ministerstva zdravotnictví re-
publik;

g) bankovně finanční Státní banka českosloven-
ská.

(2] Pro udělování, změnu a odnímáni povoleni
k poskytováni zahraničně hospodářských služeb
platí obdobné ustanovení § 8 odst. 2, 3 a 4.

Oddíl 3
Řízení a kontrola zahraničně hospodářských služeb

§ 20

(1) Československé právnické osoby, které
jsou zřízeny nebo mají povolení k poskytování za-
hraničně hospodářských služeb postupují při jejich
poskytováni v souladu s potřebami národního hos-
podářství a v oblasti kulturní též v souladu s kul-
turné politickými zájmy Československé socialis-
tické republiky.

(2) československé právnické osoby mohou
poskytovat zahraničně hospodářské služby, jež
souvisejí s vývozem věcí z Československé socia-
listické republiky nebo dovozem věcí do Českoslo-
venské socialistické republiky, jen za podmínek a
v rozsahu stanovených v prováděcích předpisech
vydaných podle § 22.

§ 21

Poskytování zahraničně hospodářských služeb
československými právnickými osobami, které jsou
socialistickými organizacemi, majícími k jejich po-
skytování povolení, řídí a kontroluji ústřední or-
gány, které toto povolení udělily, pokud neplní vůči
těmto právnickým osobám úkoly ústředního orgá-
nů státní správy, na základe a v rámci prováděcích
předpisů vydaných podle § 22.

§ 22
V oblasti

a) uskutečňováni železniční, letecké, říční a říč-
ně námořní dopravy federální ministerstvo do-
pravy,

b) spojů federální ministerstvo spojů,

c) silniční dopravy federální ministerstvo dopra-
vy v dohodě s ministerstvy vnitra republik,

d) kultury ministerstva kultury republik,

e) pojišťovnictví ministerstva financí republik
v dohodě s federálním ministerstvem financí,

f) lázeňské služby ministerstva zdravotnictví re-
publik,

g) bankovně finanční předseda Státní banky čes-
koslovenské


12

upraví v dohodě s federálním ministerstvem za-
hraničního obchodu obecně závazným právním
předpisem podrobnosti o

1. udělování, změně a odnímání povolení k po-
skytování zahraničně hospodářských služeb a
o tom, které služby, za jakých podmínek a v ja-
kém rozsahu mohou být poskytovány bez tohoto
povolení,

2. postupu československých právnických osob,
které jsou socialistickými organizacemi a jež zří-
dily nebo jim udělily povolení k poskytování za-
hraničně hospodářských služeb nebo které mohou
zahraničně hospodářské služby poskytovat na zá-
kladě zákona nebo mezinárodni smlouvy [§ 18
odst. 2 písm. a)], při poskytování zahraničně hos-
podářských služeb a o jejich organizováni a kon-
trole,

3. podmínkách, dovoleném rozsahu a obsahu
a o kontrole zahraničně hospodářských služeb,
k jejichž poskytování udělily povolení ostatním
československým právnickým osobám a zahranič-
ním osobám.

HLAVA 4

Výrobní specializace a výrobní kooperace
se zahraničím

§ 23

(1) Výrobní specializací se zahraničím podle
tohoto zákona Jsou tyto činnosti uskutečňované
mezi československými osobami a zahraničními
osobami:

a) vzájemné rozdělení výrobních programů týka-
jících se určitého zboží za účelem výroby jeho
jednotlivých druhů jednotlivými zúčastněnými
osobami;

b) zastavení nebo omezení výroby určitého zboží
u jedné nebo více zúčastněných osob za úče-
lem jejího soustředění u jedné nebo více ji-
ných zúčastněných osob.

(2) Výrobní kooperaci se zahraničím podle to-
hoto zákona jsou tyto činnosti uskutečňované mezi
československými osobami a zahraničními osobami:

a) spolupráce při výrobě určitých druhů zboží na
základě rozdělení výrobního procesu nebo jeho
části za účelem jeho dokončení u jedné nebo
více zúčastněných osob;

b) spolupráce při výzkumu a vývoji týkajících se
společné výroby určitých druhů zboží nebo její
části na základě rozdělení výzkumných nebo
vývojových prací za účelem využiti jejich vý-
sledků všemi zúčastněnými osobami.


13

§ 24

Výrobní specializace a výrobní kooperace se
zahraničím se uskutečňuje zejména za účelem do-
sažení vyšší efektivnosti a technického zlepšení
výrobků na dlouhodobém základě v souladu s kon-
cepcí rozvoje příslušného výrobního odvětví nebo
oboru.

§ 25

(1) Výrobní specializace nebo výrobní koope-
race se zahraničím se může uskutečňovat pouze na
základě smlouvy.

(2) Smlouvu o výrobní specializaci nebo ko-
operaci se zahraničím mohou uzavírat, měnit a
zrušovat pouze československé právnické osoby,
a to jen na základě a v mezích uděleného povo-
lení nebo s podmínkou, že smlouva nabude plat-
nosti teprve po udělení povolení podle § 26.

§ 26

(1) Povolení k uzavření, změně nebo zrušeni
smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní koope-
raci se zahraničím uděluje, mění a odnímá ústřed-
ní orgán, který řídí československou právnickou
osobu, jež má smlouvu uzavřít.

(2) Vlády republik stanoví nařízením, které
ústřední orgány státní správy republiky jsou pří-
slušné udělovat, měnit a odnímat povolení k uza-
vření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní
kooperaci se zahraničím československým právnic-
kým osobám řízeným národními výbory.

(3) Povolení k uzavření, změně nebo zrušení
smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní ko-
operaci se zahraničím může být uděleno, změněno
nebo odňato pouze po předchozím souhlasu fede-
rálního ministerstva zahraničního obchodu, fede-
rálního ministerstva pro technický a investiční
rozvoj, federálního ministerstva financí, Státní
banky československé a Federálního cenového úřa-
du; pokud jde o výrobní specializaci nebo výrobní
kooperaci v oblasti zemědělství, též po projed-
nání s federálním ministerstvem zemědělství a vý-
živy.

(4) Při rozhodování o udělení povolení při-
hlédnou orgány uvedené v odstavci 1, 2 a 3 v rám-
ci své působnosti k účelnosti navrhované výrobní
specializace nebo výrobní kooperace se zahrani-
čím, jakož i k jejich důsledkům v oblasti hospo-
dářských styků se zahraničím, včetně důsledků fi-
nančních.

§ 27

Povolení k uzavření nebo změně smlouvy o vý-
robní specializaci nebo výrobní kooperaci se za-
hraničím nenahrazuje povolení k zahraničně ob-
chodní činnosti podle tohoto zákona.


§ 28

(1) Orgány příslušné k udělení povolení podle
§ 26 odst. 1 a 2 stanoví v dohodě s federálním
ministerstvem zahraničního obchodu, federálním
ministerstvem pro technický a Investiční rozvoj,
federálním ministerstvem financi, Státní bankou
československou a Federálním cenovým úřadem
podrobnosti o udělování, změně a odnímáni povo-
lení a o provádění výrobní specializace a výrobní
kooperace se zahraničím.

(2) Vláda Československé socialistické repub-
liky může stanovit, kdy lze smlouvu o výrobní spe-
cializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
uzavřít, změnit nebo zrušit bez povolení uvedené-
ho v § 26 nebo upravit odchylně postup při udě-
lování, změně nebo odnímáni tohoto povoleni.

HLAVA 5

VĚDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCE
SE ZAHRANIČÍM

§ 29

(1) Vědeckotechnickou spoluprací se zahrani-
čím podle tohoto zákona je spolupráce mezi čes-
koslovenskými právnickými osobami a zahraniční-
mi osobami při výzkumu nebo vývoji v oblasti vědy
a techniky, zejména společné řešení výzkumných
nebo vývojových úkolů nebo vzájemná výměna vě-
deckých nebo technických poznatků s výjimkou
činností uvedených v hlavách 2 až 4 a 6.

(2) Vědeckotechnická spolupráce se zahrani-
čím se uskutečňuje zejména za účelem zabezpe-
čení řešení úkolů zařazených do státního plánu
rozvoje vědy a techniky.

§ 30

Ústřední orgány řídí a kontroluji vědeckotech-
nickou spolupráci se zahraničím uskutečňovanou
právnickými osobami jimi řízenými.

§ 31

(1) Vědeckotechnická spolupráce se zahrani-
čím se může uskutečňovat pouze na základě
smlouvy.

(2) Smlouvu o vědeckotechnické spolupráci se
zahraničím mohou uzavřít československé práv-
nické osoby pouze na základě a v mezích povo-
lení, které udělil věcně příslušný ústřední orgán
státní správy se souhlasem federálního minister-
stva pro technický a investiční rozvoj nebo s pod-
mínkou, že smlouva nebude platnosti teprve po
udělení povolení, pokud nejde o případ, kdy se po-
volení nevyžaduje.

(3) Povolení k uzavření smlouvy o vědecko-
technické spolupráci se zahraničím se nevyžaduje,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP