Předpis 21/1979 Sb.

Citace21/1979 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Částka3 (5. 3. 1979)
Účinnostod 1. 7. 1979

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
151/1969rušíVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
Derogace pasivní
554/1990novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
352/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
395/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
250/2021rušíZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
41/1957??Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
151/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
151/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
24/1972??Zákon ČNR o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy 
175/1975??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
85/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
173/1988??Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 
104/1990??Zákon o akciových společnostech 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
176/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 
177/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
Vztahováno k
18/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
140/1979??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o dodávce topných plynů obyvatelstvu 
59/1983??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení 
24/1984??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
5/1987??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 
18/1987??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
554/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
554/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
91/1993??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nizkotlakých kotelnách 
222/1994??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
239/1998??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
87/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
395/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
395/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
539/2020??Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů 
250/2021??Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)