Předpis 85/1978 Sb.

Citace85/1978 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Částka19 (17. 7. 1978)
Účinnostod 1. 1. 1979

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
352/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
250/2021rušíZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
18/1958??Zákon o požární ochraně 
61/1963??Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
18/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
177/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 
182/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 
Vztahováno k
175/1975??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
21/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
24/1984??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
18/1987??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 
554/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
250/2021??Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)