Předpis 19/1979 Sb.

Citace19/1979 Sb.
NázevVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Částka3 (5. 3. 1979)
Účinnostod 1. 7. 1979

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
151/1969novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
Derogace pasivní
552/1990novelizujeVyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
352/2000novelizujeNařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
394/2003novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
250/2021rušíZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
Vztahuje se k
41/1957??Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon) 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
151/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
151/1969??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení 
24/1972??Zákon ČNR o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
173/1988??Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 
104/1990??Zákon o akciových společnostech 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
170/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 
14/1999??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 
Vztahováno k
143/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o výběru prototypů strojů a zařízení pro posuzování z hlediska požadavku bezpečnosti práce a technických zařízení 
59/1983??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení 
90/1983??Vyhláška, ktorou sa určujú počty žiakov a učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných a študijných odboroch v stredných odborných učilištiach, odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania 
24/1984??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
552/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
552/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
239/1998??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
352/2000??Nařízení vlády, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 
114/2001??Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 
378/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
394/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
394/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
250/2021??Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)