Předpis 116/2008 Sb.

Citace116/2008 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Částka37 (14. 4. 2008)
Účinnostod 14. 4. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
300/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů 
2/1991??Zákon o kolektivním vyjednávání 
451/1991??Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
1/1993??Ústava České republiky 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
77/1997??Zákon o státním podniku 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
500/2004??Zákon správní řád 
215/2005??Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
262/2006??Zákon zákoník práce 
362/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Vztahováno k
251/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 261/ /2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. 


ISP (příhlásit)