Předpis 16/2022 Sb.

Citace16/2022 Sb.
NázevVyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
Částka10 (28. 1. 2022)
Účinnostod 1. 2. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
445/2022novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 
Vztahuje se k
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
50/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
477/2001??Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
361/2007??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
73/2012??Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
481/2012??Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
401/2015??Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
263/2016??Zákon atomový zákon 
541/2020??Zákon o odpadech 
542/2020??Zákon o výrobcích s ukončenou životností 
542/2020na základěZákon o výrobcích s ukončenou životností 
8/2021??Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) 
250/2021??Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 
273/2021??Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
Vztahováno k
445/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 
445/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství 


ISP (příhlásit)