Předpis 66/1950 Sb.

Citace66/1950 Sb.
NázevZákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců
Částka30 (10. 6. 1950)
Účinnostod 1. 4. 1950, zrušeno dnem 1. 1. 1966
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1948 - 1954
442 Vládní návrh zákona o pracovních a platových poměrech stá...

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
103/1926rušíZákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon) 
104/1926rušíZákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon) 
105/1926rušíZákon o platových poměrech státních obecných (městských) a obvodních lékařů 
70/1930rušíZákon, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich 
279/1934rušíZákon o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech 
174/1936rušíZákon, jímž se upravují některé právní poměry vysokoškolských asistentů 
96/1937rušíZákon o úpravě platových poměrů školních inspektorů, profesorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) 
58/1945rušíDekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům 
67/1945rušíDekret presidenta republiky, jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků 
68/1945rušíDekret presidenta republiky o reaktivaci veřejných zaměstnanců 
73/1945rušíDekret presidenta republiky, kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č.103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty 
74/1945rušíDekret presidenta republiky o reaktivaci a opětném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě 
159/1945rušíZákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 
46/1946rušíVládní nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby 
79/1946rušíVyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících 
119/1946rušíVládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže 
131/1946rušíZákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č.279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech 
132/1946rušíZákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců 
146/1946rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících 
147/1946novelizujeVyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 
148/1946rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č.105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah 
221/1946rušíVládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č.103 Sb. o úřednických kategoriích a úředních titulech a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č.132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech 
238/1946rušíVládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících 
4/1947rušíZákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) 
6/1947rušíZákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon 
21/1947rušíVládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující 
22/1947rušíVládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními 
36/1947rušíVládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č.132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech 
37/1947rušíVládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy 
38/1947rušíVyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující. 
62/1947rušíVládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945 
66/1947rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb.. o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících 
69/1947rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů 
144/1947novelizujeZákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců 
210/1947rušíNařízení o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj požívatežov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku 
211/1947rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže 
213/1947rušíVládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska 
214/1947rušíVládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřičské služby ve služební třídě Ib. 
64/1948rušíZákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru 
65/1948rušíZákon o odškodnění a jiných opatřeních pro některé veřejné zaměstnance, kteří byli přeloženi do výslužby, nebo jejichž služební poměr byl rozvázán v době nesvobody 
66/1948rušíZákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č.132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů 
67/1948rušíZákon o činovném státních a některých jiných veřejných zaměstnanců 
179/1948rušíRedakční sdělení 
109/1949rušíVládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů civilního ošetřovatelského personálu ve vojenských léčebných ústavech 
133/1949rušíVládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních,mostních a vodních v oborech ministerstev techniky a zemědělství 
225/1949rušíVyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí 
242/1949novelizujeZákon,jímž se upravují některé sociální dávky 
288/1949rušíVládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců 
Derogace pasivní
30/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů2
31/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků1
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců1
60/1956novelizujeZákonné opatření, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky3
65/1965rušíZákoník práce2


ISP (příhlásit)