Předpis 335/1991 Sb.

Citace335/1991 Sb.
NázevZákon o soudech a soudcích
Částka65 (27. 8. 1991)
Účinnostod 1. 9. 1991, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
678 Vládní návrh zákona o soudech a soudcích

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/1964rušíZákon o organizaci soudů a o volbách soudců 
29/1968novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy 
156/1969rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců 
19/1970rušíZákon o organizaci soudů a volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
74/1974rušíVyhláška ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje k vyřizování sporů z mezinárodní přepravy zboží na území hlavního města Prahy obvodní soud pro Prahu 2 
29/1978novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci soudů a o volbách soudců, zákon o prokuratuře, trestní řád a notářský řád 
196/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců a zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře 
Derogace pasivní
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony1
17/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.8
292/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb, o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích2
239/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů3
32/1996úplné zněníZákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
11/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů5
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů6
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)7
Vztahováno k
286/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 379/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)