Předpis 407/2002 Sb.

Citace407/2002 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka144 (13. 9. 2002)
Účinnostod 13. 9. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
15/1998úplné zněníZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
65/1965??Zákoník práce 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
530/1990??Zákon o dluhopisech 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
21/1992??Zákon o bankách 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
248/1992??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
30/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
262/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření 
362/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
370/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
308/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


ISP (příhlásit)