Předpis 248/1992 Sb.

Citace248/1992 Sb.
NázevZákon o investičních společnostech a investičních fondech
Částka51 (29. 5. 1992)
Účinnostod 29. 5. 1992, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1412 Vl. n. z. o invest. společnostech a investističních fondech
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
591/1992novelizujeZákon České národní rady o cenných papírech2
600/1992novelizujeZákon o cenných papírech1
61/1996novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů3
151/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů4
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů5
124/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů6
362/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
71/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn 
308/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
438/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
39/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony11
102/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů10
189/2004rušíZákon o kolektivním investování12
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
36/1967??Zákon o znalcích a tlumočnících 
158/1989??Zákon o bankách a spořitelnách 
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
383/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
47/1992??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav) 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
524/1992??Zákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
219/1995??Devizový zákon 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
151/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
124/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
362/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Vztahováno k
92/1991??Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
214/1992??Zákon o burze cenných papírů 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
559/1992??Výnos, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
600/1992??Zákon o cenných papírech 
600/1992??Zákon o cenných papírech 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
87/1993??Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce 
244/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech 
334/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
52/1994??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny 
219/1995??Devizový zákon 
27/1996??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
151/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
151/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
151/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
224/1996??Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu 
151/1997??Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
124/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
124/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
124/1998??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
199/1998??Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
207/1998??Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu 
215/1998??Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
362/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
362/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
362/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
70/2001??Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn 
71/2001??Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
362/2001??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu 
56/2002??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
177/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu 
308/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
308/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
406/2002??Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn 
407/2002??Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
501/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 
34/2003??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
438/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
438/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
31/2004??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
39/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
39/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
102/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
102/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
457/2004??Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování 
490/2004??Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)