Předpis 132/2000 Sb.

Citace132/2000 Sb.
NázevZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
Částka39 (17. 5. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
426 Zák. o změně souvisejících zák. o krajích - EU
Navržené změny23 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 132/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
36/1960novelizujeZákon o územním členění státu 
23/1962novelizujeZákon o myslivosti 
102/1963novelizujeZákon o rybářství 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních 
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
94/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
531/1990novelizujeZákon České národní rady o územních finančních orgánech 
564/1990novelizujeZákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
63/1991novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže 
389/1991novelizujeZákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění 
439/1991rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze 
485/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
119/1992novelizujeZákon o cestovních náhradách 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
244/1992novelizujeZákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí 
298/1992novelizujeZákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu 
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
357/1992novelizujeZákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
41/1993novelizujeZákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
68/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
38/1995novelizujeZákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění 
279/1995novelizujeZákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
125/1997novelizujeZákon o odpadech 
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí 
157/1998novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
Derogace pasivní
217/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze1
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)2
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)3
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů6
22/2004novelizujeZákon o místním referendu a o změně některých zákonů4
93/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)7
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)5
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona8
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů9
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů10
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění11
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění12
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce13
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů14
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě15
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky16
255/2012novelizujeZákon o kontrole (kontrolní řád)18
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)17
340/2013novelizujeZákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí19
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich20
51/2020novelizujeZákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)21


ISP (příhlásit)