Předpis 76/1978 Sb.

Citace76/1978 Sb.
NázevZákon České národní rady o školských zařízeních
Částka17 (4. 7. 1978)
Účinnostod 1. 9. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníČeská národní rada, 1976 - 1981
37 Vládní návrh zákona o školských zařízezeních
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
186/1960novelizujeZákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
72/1961rušíVládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách 
59/1964novelizujeVládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
Derogace pasivní
31/1984novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních1
49/1984úplné zněníÚplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
390/1991novelizujeZákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních3
395/1991úplné zněníZákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
190/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.4
138/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.5
19/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů6
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze7
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů9
284/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony8
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti10
561/2004rušíZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)11
Vztahuje se k
186/1960??Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
186/1960??Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
72/1961??Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách 
59/1964??Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
59/1964??Vládní nařízení o úkolech národních výborů při péči o děti 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
62/1972??Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs 
90/1972??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu 
119/1972??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací a o poskytování příspěvků na investiční výstavbu a provoz některých zařízení 
129/1975??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
137/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva,jejich změn a doplňků 
63/1978??Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol 
92/1978??Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi 
32/1983??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona,jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
390/1991??Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
563/1991??Zákon o účetnictví 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
Vztahováno k
77/1978??Zákon České národní rady o státní správě ve školství 
92/1978??Nařízení vlády České socialistické republiky o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými organizacemi 
87/1979??Vyhláška ministra školství České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách 
90/1979??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě 
91/1979??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 
51/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o lidových školách umění 
87/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích 
130/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství 
64/1981??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy 
118/1981??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 
22/1983??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.90/1979 Sb., o školách v přírodě. 
131/1983??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
31/1984??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
31/1984??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
48/1984??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 77 Sb., o státní správě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 27. dubna 1982 č. 49 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, a zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
49/1984??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
59/1985??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele 
62/1985??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 
49/1986??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
121/1988??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách jazyků, jazykových školách a státních jazykových zkouškách 
186/1988??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o lidových školách umění 
59/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o domovech mládeže spravovaných krajskými národními výbory 
102/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
187/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
390/1991??Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
390/1991??Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
390/1991??Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních 
395/1991??Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
399/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
35/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách 
64/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže 
87/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech 
251/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
432/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 
503/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
526/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
48/1993??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování 
190/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. 
190/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. 
245/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením 
49/1995??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
138/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 
138/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 
13/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ustavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o 
176/1996??Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče 
247/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou 
258/1996??Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
303/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě 
324/1996??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
68/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
103/1997??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění 
127/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách 
139/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
183/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 
321/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
19/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
19/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
230/2000??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb. 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
108/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 
273/2001??Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 
281/2001??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
402/2001??Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn 
109/2002??Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
109/2002??Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
284/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
284/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
342/2002??Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín 
72/2003??Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
112/2003??Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací 
233/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství 
235/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
205/2004??Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)